ΑΠΕ και Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα **

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1913
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1812) Μετατροπείς Ισχύος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αξιοποιήσει τις γνώσεις από μαθήματα όπως τα Ηλεκτρονικά Ισχύος, οι Μετατροπείς Ισχύος, τα Δίκτυα Υπολογιστών, η Μηχανική Λογισμικού κ.α. για τη μελέτη και τη σχεδίαση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιακών, αιολικών, γεωθερμικών και τη διαμόρφωση έξυπνων δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μπορεί:

 • Να περιγράφει την ηλιακή ακτινοβολία και γεωμετρία.
 • Να αναλύει τις φωτοβολταϊκές μονάδες και τα συστήματα.
 • Να σχεδιάζει φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
 • Να κατανοεί τη μετατροπή της αιολικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες.
 • Να αναγνωρίζει τα είδη της γεωθερμίας.
 • Να αξιολογεί τα διάφορα είδη ΑΠΕ.
 • Να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις τεχνολογίες των ευφυών ηλεκτρικών δικτύων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

● Ηλιακή ακτινοβολία και γεωμετρία.
● Φωτοβολταϊκές μονάδες και συστήματα.
● Σχεδίαση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
● Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από τον ήλιο.
● Μετατροπή της αιολικής ενέργειας.
● Ανεμογεννήτριες.
● Γεωθερμία.
● Τεχνολογίες στα ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας76
Αυτοτελής μελέτη52
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών επιτελείται με την εκπόνηση και την παρουσίαση εργασίας. Η εργασία σχετίζεται με ευρύτερα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ευφυών ηλεκτρικών δικτύων και αναλαμβάνεται ατομικά ή από ομάδες των δύο φοιτητών. Η εργασία παραδίδεται σε αρχείο word με έκταση τουλάχιστον 20 σελίδων, είναι χωρισμένη σε κεφάλαια, περιλαμβάνει περίληψη, περιεχόμενα και βιβλιογραφία. Η παρουσίαση γίνεται μέσω λογισμικού που αποτελείται από τουλάχιστον 15 διαφάνειες και έχει διάρκεια 12 έως 15 λεπτών, ενώ ακολουθούν ερωτήσεις. Στη διάρκεια των παρουσιάσεων είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των φοιτητών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Ιορδάνης Κιοσκερίδης, “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Ισχύος”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η έκδοση 2019, ISBN: 978-960-418-852-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055394
 2. B. Μπιζιώνης, “Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδοση 2010, ISBN: 978-960-418-309-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548856
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Κ. Βατάλης, “Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ, 1η έκδοση 2007, ISBN: 978-960-445-215-6
 2. Τσούτσος Θ., Κανάκης Ι., “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”, Εκδότης Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 1η έκδοση 2013, ISBN: 978-960-491-067-0
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. M. R. Patel, “Wind and Solar Power Systems”, CRC Press, 2nd edition 2006, ISBN: 0-8493-1570-0.
 2. S. J. Chapman, “Electric Machinery and Power System Fundamentals”, McGraw-Hill, 2001, ISBN: 978-0072291353.
 3. P. C. Sen, “Principles of Electric Machines and Power Electronics”, Wiley, 3rd edition 2013, ISBN: 978-1-118-07887-7.
 4. V. K. Sood, “HVDC and FACTS Controllers: Applications of Static Converters in Power Systems”, Springer, 2004, ISBN: 978-1-4020-7890-3.
 5. James Momoh, “Smart Grid: Fundamentals of design and analysis”, Wiley-IEEE Press, 2012, ISBN: 978-0470889398.
 6. Fereidoon Sioshansi, “Smart Grid”, Academic Press, 2011, ISBN: 9780123864529.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Transactions on Sustainable Energy.
 2. IEEE Transactions on Smart Grid.
 3. IEEE Transactions on Power Delivery.
 4. IEEE Transactions on Power Systems.