Διπλωματική Εργασία

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1999
 • Εξάμηνο: 10ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 30
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) είναι να παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που έχει αποκτήσει σε μια θεματική περιοχή και να τον βοηθήσει να αναπτύξει συνθετική ικανότητα. Τα θέματα των ΔΕ έχουν μελετητικό, ερευνητικό, αναπτυξιακό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Πηγές άντλησης των θεμάτων είναι οι τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή και στη βιομηχανία κ.ά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΔΕ, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να επιλέγει τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.
 • Να συνδυάζει μεθόδους και γνώσεις ώστε να υλοποιεί έργα.
 • Να αξιολογεί συστήματα και έργα.
 • Να παρέχει υπηρεσίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους φοιτητές του Τμήματος, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ, κατά τη διάρκεια του δέκατου εξαμήνου σπουδών. Η τυπική διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εν λόγω διάρκεια σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου, μπορεί όμως να επεκταθεί, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Αναθέσεις ΔΕ πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Κοινό θέμα ΔΕ μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή.

Το κείμενο της ΔΕ πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε: (α) Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, (β) ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η εργασία και παρουσιάζονται τα συναφή επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, (γ) αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, (δ) αποτελέσματα που να πιστοποιούν την ορθότητα της αντιμετώπισης του θέματος και να καταδεικνύουν τη χρησιμότητά του, (ε) συμπεράσματα και (στ) βιβλιογραφία-αναφορές. Η ΔΕ δεν μπορεί να είναι μόνο βιβλιογραφική, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και εφαρμοσμένο μέρος. Ως εφαρμοσμένο μέρος μπορεί να θεωρηθεί η σχεδίαση και η κατασκευή κάποιου ηλεκτρονικού συστήματος, η παραγωγή πρωτότυπου λογισμικού, η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού σε μια εφαρμογή, η ανάπτυξη μοντέλων και η διεξαγωγή μετρήσεων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Εκπόνηση σύνθετης και ολοκληρωμένης εργασίας900
Σύνολο 900
Αξιολόγηση φοιτητών

Οι ΔΕ παρουσιάζονται δημόσια, τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος, καλούνται να παρευρίσκονται στην παρουσίαση. Η παρουσίαση έχει διάρκεια 20 λεπτά, ενώ ακολουθούν ερωτήσεις με διάρκεια περίπου 10 λεπτών. Κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής βαθμολογεί ανεξάρτητα τη ΔΕ και ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών από τα τρία μέλη της επιτροπής.