Επιχειρησιακή Έρευνα

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1942
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://aetos.it.teithe.gr/~vkostogl/lessons.html
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Διδάσκοντες: Κώστογλου Βασίλειος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τη σκέψη και τη λογική της επιστημονικής διοίκησης με την κατανόηση, χρήση και πρακτική εφαρμογή των μοντέλων και των τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: • Να έχουν κατανοήσει την έννοια και τη λογική των μοντέλων της Επιχειρησιακής Έρευνας • Να αποκτήσουν πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση των μοντέλων και αλγορίθμων των κυριότερων τεχνικών της Επιχειρησιακής Έρευνας • Να εξασκηθούν στην ανάλυση και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies) • Να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα των λύσεων προβλημάτων • Να επιλύουν προβλήματα και μελέτες περίπτωσης με χρήση εξειδικευμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (POM-QM, Win QSB κ.λπ.) • Να κατανοήσουν και να εξασκηθούν στην ανάλυση ευαισθησίας της άριστης λύσης ενός προβλήματος.

 • Να κατανοεί τη δομή και τα χαρακτηριστικά των κυριότερων μαθηματικών μοντέλων της Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Να αποκτήσει πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση της χρήσης των τεχνικών και των μαθηματικών αλγορίθμων της Επιχειρησιακής Έρευνας στην πράξη
 • Να επιλέγει το κατάλληλο μοντέλο για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος
 • Να εφαρμόζει το κατάλληλο μοντέλο τόσο με 'χαρτί κι μολύβι', όσο και με χρήση λογισμικού
 • Να αξιολογεί και ερμηνεύει τα αποτελέσματα της ευρεθείσας λύσης
 • Να συγκρίνει τα αποτελέσματα των λύσεων με εναλλακτικά δεδομένα και να καταλήγει σε ορθολογικά συμεπράσματα
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα
(η φύση της Ε.Ε – Μαθηματικά μοντέλα και αλγόριθμοι)

• Γραμμικός Προγραμματισμός
(μαθηματικό μοντέλο, διατύπωση, διαμορφώσεις προβλημάτων, μέθοδος Simplex, γραφική μέθοδος, ανάλυση ευαισθησίας)

• Προβλήματα Μεταφοράς και Μεταφόρτωσης
(μοντέλο, αρχικές λύσεις, αλγόριθμος επίλυσης, ειδικές περιπτώσεις, επίλυση προβλημάτων και εφαρμογών)

• Προγραμματισμός και Έλεγχος Αποθεμάτων
(ερμηνεία, βασικά μεγέθη και ορολογία, κύρια συστήματα αποθεμάτων, σχεδιασμός συστημάτων, υπολογισμός βασικών μεταβλητών)

• Προγραμματισμός Συστημάτων Παραγωγής
(προβλήματα κατανομής – προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε ένα, δύο ή τρία μέσα – εξισορρόπηση γραμμών παραγωγής)

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία
 • Επίλυση πρότυπων προβλημάτων από τον διδάσκοντα
 • Ατομικές και ομαδικές επιλύσεις προβλημάτων από τους φοιτητές
 • Επίλυση μελετών περίπτωσης (case studies)
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικου για την επίλυση προβλημάτων Επιχειρησιακης Έρευνας
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις80
Ατομική μελέτη για το τεστ προόδου40
Ατομική μελέτη για την τελική εξέταση60
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Προαιρετικό (και προσθετικό υπό συνθήκες) τεστ προόδου
Τελική εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Κώστογλου, Β., "Επιχειρησιακή Έρευνα και Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής", Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2015, ISBN: 978-960-418-568-9, Κωδικός Ευδόξου: 50655958.
 2. Κολέτσος, Ι. και Στογιάννης, Δ., "Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα", Εκδοση 3η, Εκδότης Καλαμαρά Έλλη, 2017, ISBN: 978-960-9400-62-6, Κωδικός Ευδόξου: 68370507
 3. Οικονόμου, Γ. και Γεωργίου, Α,, "Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων" Τόμος Β’, Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2016, ISBN: 978-960-359-121-4, Κωδικός Ευδόξου: 59383641.
 4. Taha A. Hamdy, "Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα", 10η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2017, ISBN: 978-960-418-691-4, Κωδικός Ευδόξου: 59415056
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Anderson, D. R., Sweeny, D. J., Williams, T. A. and Martin, K., "Διοικητική Επιστήμη. Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων", Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2014.
 2. Slack, S., Chambers, S. and Johnston, R., "Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών", Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.
 3. Ψωϊνός, Δ. Π., "Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Τόμος Ι: Σκοπιμότητα Δημιουργίας και σχεδίαση. Έλεγχος Παραγωγής", Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 1993.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Dantzing, G.B. and Thapa, M., "Linear Programming 2, Theory and Implementation", N.Y.: Springer – Verlag, 1997.
 2. Hillier, F. and Lieberman, G., "Introduction to Operations Research", 8th edition, N.Y.: Mc Graw – Hill, 2004.
 3. Lockyer, K. G., "Production Control in Practice", London: Pitman Pub, 1975.
 4. Raturi, A. and Evans, J., "Principles of Operations Management", 1st edition, South Western, 2005.
 5. Taha, H. A., "Operations Research, an Introduction", 9th edition. Prentice Hall, 2010.
 6. Zipkin, P.H., "Foundations of Inventory Management", N.Y.: Mc Graw-Hill/Irwin, 2000.