Πρακτική Άσκηση

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1970
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 12
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός της πρακτικής άσκησης (ΠΑ) είναι η άσκηση του φοιτητή σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, έτσι ώστε η ένταξή του στην αγορά εργασίας, μετά το πέρας των σπουδών, να πραγματοποιηθεί ομαλά. Βελτιώνεται έτσι και η αμφίδρομη σχέση του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος-Αγοράς Εργασίας οδηγώντας σε μεγαλύτερη απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος. Η ΠΑ πέραν της εξοικείωσης που προσφέρει στους φοιτητές με το εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλει στην αύξηση της επαγγελματικής ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων του τμήματος, καθώς και στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα κάποιων επιχειρήσεων διότι οι νέοι επιστήμονες μεταφέρουν σ’ αυτές νέα τεχνογνωσία και ενδεχόμενους τρόπους εκσυγχρονισμού. Ενισχύεται επίσης η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και πιθανόν να μειώνεται η προκατάληψη με την οποία αυτές αντιμετωπίζονται όταν διεκδικούν θέσεις σε τεχνικούς κλάδους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να παρέχει υπηρεσίες στο γνωστικό αντικείμενο που ασκήθηκε.
 • Να εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές στο γνωστικό αντικείμενο που ασκήθηκε.
 • Να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας.
 • Να συνεισφέρει στην ομαδική εκπόνηση έργων στο γνωστικό αντικείμενο που ασκήθηκε.
 • Να συνδυάζει μεθόδους και γνώσεις ώστε να υλοποιεί έργα στο γνωστικό αντικείμενο που ασκήθηκε.
 • Να αξιολογεί συστήματα και έργα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο που ασκήθηκε.
 • Να αποφασίζει για τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνικών προβλημάτων .
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι προαιρετική για τους φοιτητές που ακολουθούν το πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών. Ο εργοδότης μπορεί να ανήκει στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών καλύπτει όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών. Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της ΠΑ ο ασκούμενος εποπτεύεται τόσο από οριζόμενο ακαδημαϊκό επόπτη από πλευράς του Τμήματος, όσο και από εργασιακό υπεύθυνο (εκπαιδευτή) από πλευράς εργοδότη. Ο φοιτητής τηρεί βιβλιάριο (ημερολόγιο) ΠΑ στο οποίο καταγράφει, σε εβδομαδιαία βάση, τις εργασίες και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία ασκήθηκε. Ο εκπαιδευτής στο χώρο εργασίας επιβλέπει τον ασκούμενο και σημειώνει τις παρατηρήσεις του στο βιβλιάριο ΠΑ. Κάθε απουσία του φοιτητή από την εργασία καταχωρείται στο βιβλιάριο ΠΑ.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Δεν υφίσταται
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Δεν υφίσταται
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Εργασία σε πραγματικό περιβάλλον360
Σύνολο 360
Αξιολόγηση φοιτητών

O ασκούμενος εποπτεύεται τόσο από τον ακαδημαϊκό επόπτη όσο και από τον εκπαιδευτή από πλευράς εργοδότη. Ο ακαδημαϊκός επόπτης επισκέπτεται τακτικά το χώρο άσκησης παρακολουθώντας συστηματικά την πορεία της ΠΑ. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις καταγράφονται στο βιβλιάριο ΠΑ του φοιτητή. Με το πέρας της ΠΑ ο φοιτητής, ο ακαδημαϊκός επόπτης και ο εκπαιδευτής απαντούν σε ερωτηματολόγια αξιολογώντας την πορεία και τα αποτελέσματα της ΠΑ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΠΑ βεβαιώνεται τόσο από τον ακαδημαϊκό επόπτη όσο και από τον εκπαιδευτή/εργοδότη.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Δεν υφίσταται
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Δεν υφίσταται
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. Δεν υφίσταται