Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών)

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1642
 • Εξάμηνο: 6ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1505) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής
 • Διδάσκοντες: Κεραμόπουλος Ευκλείδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες του τομέα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής (Human Computer Interaction). Το μάθημα είναι συνέχεια του μαθήματος Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής, όπου διδάσκονται οι βασικές αρχές και τεχνολογίες του αντικειμένου. Τα αντικείμενα που θα καλυφθούν θα περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και υλοποίηση διεπαφών για κινητές και φορετές συσκευές, προσαρμόσιμες διεπαφές χρήστη (adaptive user interfaces), mixed reality το οποίο περιλαμβάνει (εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα) και ολογράμματα (holograms). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τη μεθοδολογία προγραμματισμού κινητών συσκευών και να την συγκρίνουν με τον προγραμματισμό των κλασικών υπολογιστικών συστημάτων
 • παράγουν εφαρμογές για κινητές συσκευές με προγραμματισμό για το περιβάλλον Android
 • σχεδιάζουν λειτουργικές και εύχρηστές διεπαφές χρήστη με έμφαση στις μικρές οθόνες
 • αναπτύσσουν τον κατάλληλο τρόπο αλληλεπίδρασης με ειδικούς αισθητήρες, RFID, NFC, Beacons, Bluetooth κτλ.
 • εκτιμούν και περιγράφουν τις βασικές τεχνολογίες για τις προσαρμόσιμες διεπαφές χρήστη
 • εκτιμούν και περιγράφουν τις τεχνολογίες mixed reality (virtual και augmented reality) και τα ολογράμματα και να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία υλοποίησης τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στις αρχές και τις τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές.
 • Παρουσίαση πλατφορμών κινητών συσκευών (iOS, Android, Windows Phone).
 • Εξοικείωση με το Android λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του εργαλείου Android Studio (Διαμόρφωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης, Android SDK, ADT for Eclipse, emulators ).
 • Μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών μιας τυπικής εφαρμογής Android.
 • Σχεδιασμός ειδικών διεπαφών χρήστη για μικρές οθόνες.
 • Μελέτη και χρήση της SQLite.
 • Αποθήκευση, διαχείριση αρχείων, αποσφαλμάτωση.
 • Χρήση αισθητήρων και αλληλεπίδραση με ειδικές συσκευές/αισθητήρες όπως RFID, NFC, Beacons, Bluetooth
 • Υπηρεσίες γεωγραφικής θέσης.
 • Υπηρεσίες Web, ήχου, εικόνας.
 • Μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών των προσαρμόσιμων διεπαφών Χρήστη.
 • Μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
 • Μελέτη των frameworks αλλά και των API υλοποίησης των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
 • Μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών των ολογραμμάτων και των βασικών προσεγγίσεων υλοποίησης τους.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση βιβλιογραφικής εργασίας25
Εκπόνηση μελέτης και υλοποίησης λογισμικού40
Ατομική Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας και πρακτική εξάσκηση63
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Δ. Γαβαλάς, Β. Κασαπάκης και Θ. Χατζηδημήτρης, 2015. Κινητές Τεχνολογίες, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-578-007-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657185.
 2. Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, 2014. Android Προγραμματισμός, 2η Εκδοση, Εκδότης M. Γκιούρδας, ISBN 978-960-512-6780, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41960295.
 3. Dix, J. Finlay, G.D. Abowd και R. Beale, 2007. Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN 978-960-512-503-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12304
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Κ. Μουστάκας, Ι. Παλιόκας, Δ. Τζοβάρας και Α. Τσακίρης, 2015. Γραφικά και εικονική πραγματικότητα, [ηλεκτρ. βιβλ.] Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4491