Διατμηματικό ΠΜΣ – Ψηφιακές και Ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής

Το ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής» απευθύνεται σε συντελεστές της εν γένει μαθησιακής διαδικασίας. Η γκάμα των θεμάτων που διαπραγματεύεται αφορά τόσο στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ίδιων των συντελεστών της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και στην προετοιμασία τους για να μεταδώσουν μέσω της αγωγής τα καίρια κοινωνικά ζητούμενα που αφορούν τόσο στις ψηφιακές όσο και στις ήπιες δεξιότητες (soft skills).

Αποσκοπεί στο να ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ εκπαιδευτών και παιδαγωγών και να επιφέρει δυναμική μεταρρύθμισης στη μαθησιακή διαδικασία. Προσβλέπει στο να διαμορφώσει την πρόθεση και να αναπτύξει την ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τους συντελεστές της μαθησιακής διαδικασίας, με τρόπο αλληλένδετο με την παράλληλη καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, σε μια διαλογική σχέση.

Αποτελεί συνεργασία των Τμημάτων:

  • Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και
  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα και παρέχει 90 ECTS, ενώ εντάσσεται στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

  • Δύναται να παρέχει πιστοποίηση «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»,  καθώς και επάρκεια γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τις ρυθμίσεις του ΑΣΕΠ.
  • Παρέχει τη δυνατότητα περαίωσης των σπουδών, είτε με διπλωματική εργασία, είτε εναλλακτικά χωρίς διπλωματική εργασία με την επιλογή μαθημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ.

Επισύναψη: Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ