Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” τέσσερα Ερευνητικά Εργαστήρια. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, καθορίζονται οι δραστηριότητες του κάθε ενός εργαστηρίου οι οποίες, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν (α) την προαγωγή της επιστήμης και η στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα (επιμέρους Μαθησιακές Ενότητες, ΜΕ) που ορίζεται να θεραπεύει το κάθε ένα από αυτά. Συνοπτικά, τα πέντε Ερευνητικά Εργαστήρια και οι αντίστοιχες ΜΕ που το κάθε ένα από αυτά καλύπτει/θεραπεύει έχουν ως εξής:

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού

https://imselab.iee.ihu.gr

Το Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού μια ενεργή ερευνητική ομάδα που ασχολείται με την έρευνα στους τομείς της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science), Μηχανικής Λογισμικού (Software Engineering), Διερευνητικής Ανάλυσης των Δεδομένων (Exploratory Data Analysis), Αναλυτικής Επεξεργασίας των Δεδομένων (Data Analytics), Κατανεμημένης Αναλυτικής Επεξεργασίας των Δεδομένων, Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα (Data Mining) και από το Διαδίκτυο (Web Mining), Εξόρυξης Πληροφορίας από Μεγάλους Όγκους Δεδομένων (Big Data Analytics and Mining), Χρονικών και Χωρικών Μεθόδων Επεξεργασίας Δεδομένων, Ανάκτησης Πληροφορίας από Βάσεις Κειμένων, Μετρικών στη βιβλιογραφία (Bibliometrics), Μετρικών Επιστήμης (Scientometrics), Επιστήμης της Επιστήμης (Science of Science), Δομών, Μοντέλων και Βάσεων Δεδομένων, Κατανεμημένων Βάσεων Δεδομένων, Αποθηκών Δεδομένων (Data Warehouses), Συστημάτων Παραγωγής Συστάσεων (Recommender Systems), Διαδραστικών Συστημάτων (Interactive Systems), Εμπειρικών Μελετών στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία Λογισμικού και Ευέλικτων Μεθόδων, Ποιότητας, Αξιοπιστίας και Μετρικών Αξιολόγησης Λογισμικού, Ευρετικών Κανόνων.

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών

https://islab.iee.ihu.gr

Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Λογικός Προγραμματισμός (Logical Programming), Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems), Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (Evolutionary Computation), Συστήματα Υπερμέσων (Hypermedia Systems), Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Digital Libraries), Αναζήτηση και Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Seeking and Retrieval), Ευφυείς Διεπαφές Χρήστη (Intelligent User Interfaces), Προσπελασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility), Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας (Digital Signal and Image Processing), Παράλληλη Επεξεργασία (Parallel Processing), Κατανεμημένα Συστήματα (Distributed Systems), Εξόρυξη Πληροφορίας (Data Mining), Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning).

Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Βιομηχανικών Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας

https://inamorlab.iee.ihu.gr/

Οι στόχοι του εργαστηρίου συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα των Εφαρμοσμένων και Βιομηχανικών Μαθηματικών, της Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Ανάλυσης Αποφάσεων και της Διοίκησης Έργων, καθώς και η ανάπτυξη Αλγορίθμων και Λογισμικού με εφαρμογές στα αντικείμενα αυτά.
  • Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος.
  • Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών περιοχών της Μαθηματικής Ανάλυσης, Γραμμικής Άλγεβρας, Διακριτών Μαθηματικών, Αριθμητικής Ανάλυσης, Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Μεθόδων Βελτιστοποίησης και Διοίκησης Έργων, µε διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης µέσω συνεργασίας µε διάφορους φορείς.
  • Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων συντονίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.
  • Προαγωγή της συνεργασίας µε άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.
  • Προαγωγή της συνεργασίας µε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
  • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Εργαστήριο Προηγμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς που συμπεριλαμβάνουν τους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και των ηλεκτρονικών συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών. Στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν στη μέτρηση, ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση με μαθηματικές, αλγοριθμικές, πειραματικές, εμπειρικές ή άλλες μεθόδους σε επίπεδο υλικού ή λογισμικού καθώς και στην ανάπτυξη, διαχείριση και έλεγχο διεθνών και εθνικών προτύπων και προδιαγραφών που σχετίζονται με αυτά.