Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” πέντε (5) Ερευνητικά Εργαστήρια. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, καθορίζονται οι δραστηριότητες του κάθε ενός εργαστηρίου οι οποίες, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνουν (α) την προαγωγή της επιστήμης και η στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα (επιμέρους Μαθησιακές Ενότητες, ΜΕ) που ορίζεται να θεραπεύει το κάθε ένα από αυτά. Συνοπτικά, τα πέντε Ερευνητικά Εργαστήρια και οι αντίστοιχες ΜΕ που το κάθε ένα από αυτά καλύπτει/θεραπεύει έχουν ως εξής:

Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφαλείας & Δικτύων

http://cssn.it.teithe.gr

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστικών Συστημάτων, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Ψηφιακές Επικοινωνίες, Δίκτυα Δεδομένων, Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Πολυμεσικές Επικοινωνίες, Ποιότητας Υπηρεσιών και Εμπειρίας, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων, Δίκτυα Αισθητήρων, Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας, Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό, Επικοινωνίες Οχημάτων και μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Οχημάτων, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών, Κυβερνοασφάλεια, Ανάπτυξη και Διαχείριση Διεθνών και Εθνικών Προτύπων.

Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού

http://imselab.it.teithe.gr

Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), Αναλυτική Επεξεργασία των Δεδομένων (Data Analytics), Εξόρυξη Πληροφορίας από Μεγάλους Όγκους Δεδομένων (Big Data Analytics and Mining), Μετρικές στη Βιβλιογραφία (Bibliometrics), Μετρικές Επιστήμης (Scientometrics), Επιστήμη της Επιστήμης (Science of Science), Δομές, Μοντέλα και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses), Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο, Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα (Data Mining) και από το Διαδίκτυο (Web Mining), Τεχνολογίες J2EE και .NET, Εμπειρικές Μελέτες στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία Λογισμικού και Ευέλικτες Μέθοδοι, Ποιότητα, Αξιοπιστία και Μετρικές Αξιολόγησης Λογισμικού, Ευρετικοί Κανόνες, XML, Σχεσιακές, Αντικειμενοσχεσιακές και NOSQL Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφορίας από Βάσεις Κειμένων, Χρονικές και Χωρικές Μέθοδοι Οργάνωσης και Επεξεργασίας Δεδομένων.

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών

http://islab.it.teithe.gr

Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), Λογικός Προγραμματισμός (Logical Programming), Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems), Εξελικτικοί Αλγόριθμοι (Evolutionary Computation), Συστήματα Υπερμέσων (Hypermedia Systems), Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Digital Libraries), Αναζήτηση και Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Seeking and Retrieval), Ευφυείς Διεπαφές Χρήστη (Intelligent User Interfaces), Προσπελασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility), Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας (Digital Signal and Image Processing), Παράλληλη Επεξεργασία (Parallel Processing), Κατανεμημένα Συστήματα (Distributed Systems), Εξόρυξη Πληροφορίας (Data Mining), Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning).

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκησης

http://mislab.it.teithe.gr

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διερεύνηση των Σχέσεων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας

Εργαστήριο Προηγμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς που συμπεριλαμβάνουν τους τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και των ηλεκτρονικών συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών. Στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν στη μέτρηση, ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση με μαθηματικές, αλγοριθμικές, πειραματικές, εμπειρικές ή άλλες μεθόδους σε επίπεδο υλικού ή λογισμικού καθώς και στην ανάπτυξη, διαχείριση και έλεγχο διεθνών και εθνικών προτύπων και προδιαγραφών που σχετίζονται με αυτά.