Δομή

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος έχει οριστεί σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα σύμφωνα με το ΦΕΚ 2657/1-7-2019/τ.Β και η εφαρμογή του αντίστοιχου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής επιστήμης, δίνοντας παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία Γνωστικές Περιοχές (ΓΠ) στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι Γνωστικές Περιοχές που καλύπτει το Τμήμα είναι:

 • Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)
 • Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ)

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) συνίσταται από ένα σύνολο μαθημάτων, κατανεμημένων σε εξάμηνα, ώστε να ικανοποιείται η χρονική αλληλουχία και η αλληλοεξάρτησή τους.

Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα 32 Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) του ΠΠΣ που παρέχουν τις απαραίτητες βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Στο έκτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο παρακάτω ομάδες μαθημάτων:

 • Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ): συνδυασμός των ΓΠ ΗΛ και ΕΥΣ.
 • Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ): συνδυασμός των ΓΠ ΔΔΤΝ και ΠΑ.

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα 5 Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ) μαθήματα της ομάδας μαθημάτων που επέλεξαν καθώς και 8 επιπλέον μαθήματα Επιλογής (ΕΠ) από οποιαδήποτε ομάδα μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των κοινών (για τις δύο ομάδες) μαθημάτων επιλογής (ΚΟΙΝ). Εφόσον το επιθυμούν, κάποια από τα 8 μαθήματα μπορεί να είναι μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής της άλλης ομάδας. Η επιλογή της ομάδας μαθημάτων δεν δηλώνεται στη Γραμματεία, καθώς ελέγχεται στο τέλος των σπουδών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν (στις δύο περιόδους δηλώσεων μαθημάτων) τα Υποχρεωτικά μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και κατόπιν τα μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου μέχρι να συμπληρωθούν 42 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) που είναι ο μέγιστος αριθμός ΠΜ που μπορούν να δηλώσουν σε μια περίοδο δηλώσεων (42 ΠΜ = 7 μαθήματα). Έτσι, κατά την περίοδο δηλώσεων των χειμερινών εξαμήνων, οι φοιτητές δηλώνουν πρώτα τα Υποχρεωτικά μαθήματα των προηγούμενων χειμερινών (περιττών) εξαμήνων στα οποία έχουν αποτύχει και εφόσον οι ΠΜ επαρκούν, δηλώνουν και μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου. Αντίστοιχα και για τα εαρινά (ζυγά) εξάμηνα.  Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της υποχρεωτικής Διπλωματικής Εργασίας η οποία μπορεί να γίνει σε συνεργασία με εταιρείες  του χώρου, μετά από συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Διπλωματικών Εργασιών.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, η οποία αντιστοιχεί σε 12 ΠΜ (δύο μαθήματα Επιλογής).

Ο σχεδιασμός του ΠΠΣ στοχεύει στην ικανοποίηση των παρακάτω βασικών χαρακτηριστικών:

 • Εστίαση της μελέτης του φοιτητή σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων (45).
 • Απόκτηση γνώσης με γνωστική αλληλουχία.
 • Εμπέδωση απαραίτητων βασικών γνώσεων πριν την εξειδίκευση.
 • Εξειδίκευση σε σύγχρονους τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Η απόκτηση Διπλώματος προϋποθέτει:

 • Επιτυχία σε 45 μαθήματα (32 μαθήματα ΥΠ, 5 μαθήματα ΥΠ-ΕΠ και 8 επιπλέον μαθήματα) που αντιστοιχούν σε 270 ΠΜ.
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας που αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ.