Δομή

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος έχει οριστεί σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα σύμφωνα με το ΦΕΚ 2657/1-7-2019/τ.Β και η εφαρμογή του αντίστοιχου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής επιστήμης, δίνοντας παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία Γνωστικές Περιοχές (ΓΠ) στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι Γνωστικές Περιοχές που καλύπτει το Τμήμα είναι:

 • Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)
 • Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ)

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) συνίσταται από ένα σύνολο μαθημάτων, κατανεμημένων σε εξάμηνα, ώστε να ικανοποιείται η χρονική αλληλουχία και η αλληλοεξάρτησή τους.

Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει 32 υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠ) που παρέχουν τις απαραίτητες βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.

Έπειτα από το 6ο εξάμηνο ο φοιτητής χαράζει πλέον την προσωπική του πορεία, επιλέγοντας μαθήματα που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων:

 • Ηλεκτρονικά και Ενσωματωμένα Συστήματα (συνδυασμός των ΓΠ ΗΛ και ΕΥΣ)
 • Προγραμματισμός, Δεδομένα και Ευφυείς Τεχνολογίες (συνδυασμός των ΓΠ ΔΔΤΝ και ΠΑ)

Η ΓΠ ΕΔ συμπεριλαμβάνεται και στις δύο ομάδες μαθημάτων.

Ο φοιτητής επιλέγοντας μία ομάδα μαθημάτων πρέπει να παρακολουθήσει τα 5 υποχρεωτικής επιλογής (ΥΠ-ΕΠ) μαθήματα της ομάδας που επέλεξε και επιπλέον 8 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΠ).

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της υποχρεωτικής Διπλωματικής Εργασίας η οποία μπορεί να γίνει σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου, μετά από συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο Διπλωματικών Εργασιών.

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση.

Ο σχεδιασμός του ΠΠΣ στοχεύει στην ικανοποίηση των παρακάτω βασικών χαρακτηριστικών:

 • Εστίαση της μελέτης του φοιτητή σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων (45)
 • Απόκτηση γνώσης με γνωστική αλληλουχία
 • Εμπέδωση απαραίτητων βασικών γνώσεων πριν την εξειδίκευση

Η απόκτηση Διπλώματος προϋποθέτει:

 • Επιτυχία σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα 270 μονάδων ECTS
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, 30 μονάδων ECTS