Σύγχρονη διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΗ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΘ 141
Τ.Κ. 57 400   ΣΙΝΔΟΣ
Πληροφορίες: κ. ΕΛΕΝΗ ΣΕΧΑ
Τηλ.:2310013075
Fax: 2310791132
E-mail:info@iee.ihu.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος : www.iee.ihu.gr

Σύγχρονη διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, υιοθετεί τη διαδικασία επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.) με βάση το αρ. 38, παρ. 2, Ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με αρ. ΔΦ 15/518, ΦΕΚ 211 τ.B’/03.02.2020).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εντός των μηνών Μαΐου και Οκτωβρίου κάθε έτους υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος προσωρινός τίτλος, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής
β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
γ) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
δ) Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμπεριλαμβανόμενης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
στ) Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων.
ζ) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια, αν υπάρχουν.
η) Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής μεγέθους συνολικά 1000-1200 λέξεων στο οποίο παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές:

  • η περιοχή της έρευνας
  • η επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης
  • οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία της έρευνας
  • ενδεικτική βιβλιογραφία.

θ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την υποψηφιότητά τους.

Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων τηλ. 2310013621 και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.iee.ihu.gr/.

Αίτηση υποψηφίου: https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2020/04/PhD_Candidate_AppForm.doc

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παπακώστας Δημήτριος
Καθηγητής