Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων παρέχει τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

Το πρόγραμμα παρέχει προωθημένες γνώσεις σε προηγμένες τεχνολογίες της Πληροφορικής που έχουν σχέση με Ευφυείς Διαδικτυακές Εφαρμογές.

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και τις Ευφυείς Τεχνολογίες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Εφαρμογών.

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων στις Ευφυείς Διαδικτυακές Τεχνολογίες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην ανάλυση έξυπνων πληροφοριακών συστημάτων, στην εκτίμηση και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών και την παραγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως υψηλόβαθμα στελέχη τόσο στον ιδιωτικό τομέα (εταιρίες πληροφορικής σχεδίασης και παραγωγής λογισμικού, τμήματα μηχανογράφησης μεγάλων επιχειρήσεων κ.λ.π.) όσο και στο δημόσιο τομέα (δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα,ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.)

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε προηγμένους τομείς των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων όπως τα ενσωματωμένα συστήματα καθώς και τα συστήματα μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους ηλεκτρονικούς μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων ενδυναμώνοντας τις επιστημονικές τους γνώσεις και τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων. Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, και αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώνουν επιχειρήσεις ή παραγωγικές μονάδες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα του τομέα των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, θα έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και θα είναι σε θέση να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε συναφή αντικείμενα διαθέτοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ παρέχει και τη δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους/ες φοιτητές/ριες με χρονική διάρκεια φοίτησης που ανέρχεται σε τρία ακαδημαϊκά έτη.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ.