Φυσιογνωμία

Η φυσιογνωμία του Τμήματος εναρμονίζεται και εξυπηρετεί τις σύγχρονες, ραγδαία εξελισσόμενες τάσεις στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Μηχανικής. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) και τα δύο προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) καθώς και η όλη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στοχεύουν στην ενσωμάτωση της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την επέκταση/βελτίωση συστημάτων υλικού (hardware) και λογισμικού (software), είτε πρόκειται για αυτοτελή ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα, είτε πρόκειται για επιμέρους δομικά στοιχεία ευρύτερων ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων ή/και ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα ελεγχόμενου εξοπλισμού.

Με αυτήν την έννοια, η διεπιστημονική αφομοίωση και η συνδυασμένη κτήση των παραπάνω γνώσεων και δεξιοτήτων από το φοιτητή του Τμήματος, καθιστά τον τελευταίο ικανό και εξαιρετικά ανταγωνιστικό πτυχιούχο και θεμελιώνει τα δομικά στοιχεία που συντελούν στην περαιτέρω εξέλιξή του σε έναν αυτάρκη επαγγελματία ή/και ερευνητή που θα μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και θα γνωρίζει και θα ενεργεί στο πλαίσιο του διεπιστημονικού τρόπου με τον οποίο το υλικό (hardware) εναρμονίζεται και συνδυάζεται με το λογισμικό (software) των σύγχρονων και μελλοντικών ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων και διατάξεων.

Τα σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων ενσωματώνουν σε ολοκληρωμένες δομικές μονάδες, προηγμένες τεχνολογίες υλικού και λογισμικού που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, προσαρμόζονται, αναπροσαρμόζονται και συνδυάζονται για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προϊόντων, ευέλικτων εφαρμογών και εξατομικευμένων υπηρεσιών. Ο συνδυασμός των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, των αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών, των κυκλωμάτων ισχύος και των ενσωματωμένων συστημάτων με την αλγοριθμική επεξεργασία και αναλυτική των δεδομένων, τη μηχανική μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τον αυτόματο και ευφυή έλεγχο καθώς και η δημιουργία, μετάδοση, διαχείριση και ασφάλεια της πληροφορίας και τα δίκτυα, οδηγούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και της πληροφορικής. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αξιοποίηση, η διαχείριση, η προτυποποίηση, η ποιοτική δοκιμασία και αξιολόγηση αυτού του είδους των υπηρεσιών και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και διατάξεων συνιστούν το βάθος και το εύρος των γνώσεων, τις δεξιότητες, την αρμοδιότητα και την εξειδίκευση του τυπικού απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Ο απόφοιτος Μηχανικός Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει, να ανταποκριθεί ως επαγγελματίας ή ερευνητής, να συμμετέχει ενεργά και να οδηγεί τις εξελίξεις σε νέες και μελλοντικές τεχνολογίες, εφαρμογές, συστήματα και υπηρεσίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), το Απτικό Διαδίκτυο (Tactile Internet), η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), τα ευφυή συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς ενέργειας (Smart Grid), η ρομποτική, τα αυτόνομα οχήματα, τα καθορισμένα από λογισμικό δίκτυα (Software Defined Networks), τα νέας γενιάς κοινωνικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (π.χ. 5G), οι τεχνολογίες υπολογιστικής νέφους, ομίχλης και άκρων (Cloud, Fog and Edge Computing), οι τεχνολογίες κινητού και διάχυτου υπολογισμού  (Mobile and Cloud Computing), οι νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες της ιατρικής, κλπ.

Με βάση τα παραπάνω, το ΠΠΣ του Τμήματος οργανώνεται σε 5 γνωστικές περιοχές (ΓΠ), ως εξής:

  • Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
  • Ηλεκτρονική (ΗΛ)
  • Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
  • Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)
  • Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ)

Επιπρόσθετα στο ΠΠΣ, το Τμήμα παρέχει τα δύο παρακάτω ΠΜΣ:

  • Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου
  • Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

και συνεργάζεται με το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Διατμηματικό ΠΜΣ – Ψηφιακές και Ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής.