Γνωστικές Περιοχές

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής επιστήμης, δίνοντας παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία Γνωστικές Περιοχές (ΓΠ) στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι Γνωστικές Περιοχές που καλύπτει το Τμήμα είναι:

Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)

Ηλεκτρονική (ΗΛ)

Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)

Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)

Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ)

 

Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)