Ελάτε να φτιάξουμε το λογότυπο του Τμήματος (παράταση υποβολής προτάσεων)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, καλεί όλα τα μέλη του (προσωπικό, φοιτητές) να συνδράμουν με προτάσεις τους στη δημιουργία λογότυπου του Τμήματος. Οι προτάσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες (όχι αντιγραφή ή τροποποίηση κάποιου υφιστάμενου ελεύθερου προς χρήση ή μη λογότυπου, εικόνας ή σύνθεσης).

Στόχος είναι το λογότυπο να αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα του Τμήματος (https://www.iee.ihu.gr/profile/) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ιστότοπο και σ’ όλα τα ηλεκτρονικά ή άλλα έγγραφα του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες (η συνδρομή εξωτερικών του Τμήματος συνεργατών δεν απαγορεύεται) και μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σε μορφή αρχείου εικόνας, στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα υποβολής.

Σύνδεσμος υποβολής πρότασης λογότυπου: https://forms.gle/5NPH649C6K9ZJMdd7

Ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων: 24/1/2021


Οι προτάσεις θα μελετηθούν από την Επιτροπή Λογότυπου που έχει ορίσει το Τμήμα, με σκοπό να επιλεχθεί αυτή που θα αποτελέσει είτε αυτούσια είτε ως βάση εργασίας, το λογότυπο του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της πρότασης, τα πλήρη δικαιώματα χρήσης μεταφέρονται στο Τμήμα, το οποίο σε συνεργασία με τον/ους δημιουργό/ούς μπορεί να τροποποιήσει το επιλεγέν λογότυπο, προκειμένου να καταλήξει στην τελική μορφή του.

Το Τμήμα δεσμεύεται να μνημονεύει τον/ους δημιουργό/ούς του λογότυπου στον ιστότοπό του, στον/ους οποίο/ους παραμένουν τα πνευματικά δικαιώματα.

Η Επιτροπή Λογότυπου Τμήματος

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Αθανάσιος Ιωσηφίδης
Αντώνης Σιδηρόπουλος
Χριστίνα Βολιώτη