ΕΝΑΡΞΗ Διδασκαλίας μαθημάτων από Μεταδιδάκτορες (ΕΣΠΑ)

Η διδασκαλία των μαθημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού” (αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα με Καθηγητή ΕΣΠΑ) ξεκινάει στις 17-ΟΚΤ.
Οι αναπληρώσεις, όπου απαιτούνται, θα οριστούν από τους διδάσκοντες.

Αφορά στα παρακάτω μαθήματα:
Εξ. Μάθημα
3ο Επεξεργασία Σήματος
7ο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
9ο Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 2
9ο Γραφικά Υπολογιστών
9ο Τεχνολογία Πολυμέσων
9ο Ευφυή Συστήματα
16 Οκτώ 2019 15:4 – από Δημήτριος Παπακώστας