Επιλογή φοιτητών για τοποθέτηση σε θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ – Εαρινό 20-21

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΑΤΕΙ/Θ) ανακοινώνει στους φοιτητές που έκαναν αίτηση για τις θέσεις πρακτικής άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», με MIS 5032657, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ότι εγκρίνει τις αιτήσεις όλων των φοιτητών με τους παρακάτω Αριθμούς ηλεκτρονικής Αίτησης Φοιτητή ΠΑ :

900
958
778
784
811
898
788
824
813
789

Για την επιλογή των φοιτητών ΠΑ του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021, δεν εφαρμόστηκαν τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών ΠΑ. Ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν υπερέβαινε τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.)

Γουλιάνας Κώστας

17 Ιούν 2021 21:36 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας