Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Με απόφαση της 4ης/27-06-2019 Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα και ύλη τους για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 όπως παρακάτω:
Μαθηματικά :
Γραμμική Άλγεβρα: Διανύσματα – Διανυσματικοί χώροι, Πίνακες, Βασικές έννοιες, Κατηγορίες Πινάκων, Πράξεις Πινάκων και Ιδιότητες, Αντιστροφή πίνακα, Στοιχειώδεις πράξεις γραμμών, Μέθοδος απαλοιφής του Gauss, Υπολογισμός Αντίστροφου με πράξεις γραμμών. Ορίζουσες – Μέθοδοι Υπολογισμού – Ιδιότητες, Υπολογισμός Αντίστροφου με Ορίζουσες. Γραμμικά Συστήματα, Μέθοδος του Αντίστροφου, Μέθοδος των Οριζουσών, Μέθοδος του Επαυξημένου Πίνακα, Διερεύνηση Παραμετρικών Συστημάτων, Ιδιοτιμές – Ιδιοδιανύσματα.
Μιγαδικοί αριθμοί : Ορισμός μιγαδικού αριθμού, πράξεις μιγαδικών αριθμών, πολική και εκθετική μορφή μιγαδικού αριθμού, μετατροπή από μια μορφή σε άλλη, ρίζες μιγαδικών αριθμών, επίλυση εξισώσεων στο σώμα των μιγαδικών αριθμών.
Διαφορικός λογισμός: Πραγματικές συναρτήσεις, Όρια συναρτήσεων, Συνέχεια, Παράγωγος, Κανόνες Παραγώγισης, Εφαρμογές των Παραγώγων, Θεώρημα Μέσης Τιμής, Σειρές Taylor, Κανόνας De Hospital, Μελέτη Συνάρτησης.
Ολοκληρωτικός Λογισμός: Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ολοκλήρωση κατά Μέρη – κατά Παράγοντες – με Αντικατάσταση Ορισμένο ολοκλήρωμα, Ιδιότητες, Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού (Ο.Λ.), Θεώρημα Μέσης Τιμής του Ο.Λ., Γεωμετρικές Εφαρμογές των Ορισμένων Ολοκληρωμάτων, γενικευμένα ολοκληρώματα.

Θεωρία Κυκλωμάτων:
Ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ένταση πεδίου, δυναμικό. Ηλεκτρικό ρεύμα, ένταση ρεύματος, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση. Κανόνες του Kirchhoff. Αντιστάτες, νόμος του Ohm, ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύματος. Πραγματικές πηγές τάσης και ρεύματος και μετασχηματισμός ισοδυναμίας. Συνδεσμολογία αντιστάσεων, διαιρέτης τάσης, διαιρέτης ρεύματος, συνδεσμολογία πηγών, θεώρημα Millman. Μέθοδος βρόχων και μέθοδος κόμβων σε παθητικά και ενεργά κυκλώματα. Ειδικές περιπτώσεις των μεθόδων βρόχων και κόμβων. Θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα αντικατάστασης, μετασχηματισμός αντιστάσεων Δ – Υ, θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα αμοιβαιότητας.

Προγραμματισμός
Περιγραφή:
• Οι βασικές έννοιες και δομές του Προγραμματισμού όπως Σταθερές, Μεταβλητές. Τύποι δεδομένων, Τελεστές: αριθμητικοί, λογικοί, ανάθεσης. Έλεγχοι και επιλογές, Επανάληψη, Είσοδος / Έξοδος, Πίνακες. String processing.
• Αναδρομή: έννοιες, αναδρομικές μέθοδοι
• Αναζήτηση: γραμμική και δυαδική αναζήτηση
• Ταξινόμηση: ταξινόμηση με ανταλλαγή, ταξινόμηση με εισαγωγή, ταξινόμηση με ανταλλαγή) και αναδρομικούς αλγόριθμους (γρήγορη ταξινόμηση, ταξινόμηση με συγχώνευση)
Αρχές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού:
• Κλάσεις, Αντικείμενα, Constructors, Δημόσια και Ιδιωτικά μέλη, Στατικά μέλη, Μέθοδοι, Τύποι Μεθόδων, Στατικές Μέθοδοι, Wrapper κλάσεις, Final κλάσεις και Μέθοδοι
• Πίνακες αντικειμένων – Επεξεργασία
• Κληρονομικότητα και Σύνθεση – Υπέρβαση πεδίων και μεθόδων, ιεραρχίες τάξεων
• Πολυμορφισμός, Υπέρβαση, Υπερφόρτωση, Castings
• Αφηρημένες κλάσεις και μέθοδοι, Εσωτερικές κλάσεις
• Διασυνδέσεις / Διεπαφές
• Χειρισμός των Εξαιρέσεων
Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα μας θα υποβληθούν από 1-11-2019 έως 15-11-2019 στη Γραμματεία του Τμήματος στο κτίριο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών στη Σίνδο ώρες 11:00 έως 13:00.