Μετάθεση έναρξης χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου την ΔΕ-18-ΟΚΤ

Σύμφωνα με την σημερινή απόφαση 38/08-10-2021 (Θέμα 10) της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), η έναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 μετατίθεται την Δευτέρα 18-10-2021.

Επισημαίνεται ότι, η δια ζώσης διεξαγωγή των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22 δεν αναμένεται να ξεκινήσει έως ότου εξασφαλισθεί η πλήρης και άνευ όρων συμμόρφωση με το πρωτόκολλο υγιεινής και ασφάλειας έναντι του κορωνοϊού CoV-SARS-2, όπως αυτό περιγράφεται στην ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021).

Για αυτόν τον λόγο, παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

8 Οκτώ 2021 17:59 – από Δημήτριος Παπακώστας