Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των 12 ΠΜ του νέου πενταετούς Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ και δεν θα προσφέρεται για όσο δεν υπάρχει σχετικό θεσμικό πλαίσιο, αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τους φοιτητές/τριες των πρώην ΤΕΙ. Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει υποχρεωτικές αμοιβές, δυνατότητα επιδότησης των θέσεων πρακτικής από τον ΟΑΕΔ ή/και δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των θέσεων από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση παραμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους/ες τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν ΠΡΙΝ το Σεπτέμβριο του 2019 και επιθυμούν να πάρουν το τετραετές πτυχίο ΤΕΙ ενός εκ των δύο πρώην τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι φοιτητές/τριες των δύο πρώην τμημάτων ΤΕΙ οι οποίοι/ες επιθυμούν να ενταχθούν στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του νέου Τμήματος, έχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο ίδιο πλαίσιο με τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν το τετραετές πτυχίο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η ημερομηνία ΈΝΑΡΞΗΣ της Πρακτικής Άσκησης να είναι ΠΡΙΝ την ημερομηνία της αίτησης ένταξης στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών. Σε αυτήν την περίπτωση οι πιστωτικές μονάδες της Πρακτικής Άσκησης δεν θα προσμετρούνται στις 300 ΠΜ για τη λήψη του πενταετούς Πανεπιστημιακού Διπλώματος, αλλά θα αποτελεί επιπλέον προσόν για όσους την πραγματοποιήσουν και θα αποδεικνύεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από τα στοιχεία των Υπεύθυνων Πρακτικής Άσκησης.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την ένταξη στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει να υποβληθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση στην πλατφόρμα ΠΥΘΙΑ, της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματος που αποτελεί υποχρέωση για την λήψη του 4-ετούς πτυχίου.