Ταυτοποίηση πρωτοτετών φοιτητών (εισαγωγής το ακαδ. έτος 2020-21)

Η ταυτοποίηση των πρωτοετών φοιτητών ( εισαγωγής 2020-21) θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 8-10-2020 μέχρι τη Δευτέρα 19-10-2020.

Η ταυτοποίηση θα γίνει μόνο με ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.
Τα δικαιολογητικά είναι :
1. Εκτυπωμένη αίτηση της Ηλεκτρονικής εγγραφής , υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
2. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. δύο (2) φωτογραφίες
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
5. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης ( μόνο για τους άρρενες)
6. την συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.
7. την δεύτερη συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ
Δικαιολογητικά δια ζώσης δεν θα γίνονται δεκτά

Τα δικαιολογητικά θα σταλούν στην διεύθυνση:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Σίνδος 57400 Τ.Θ. 141

Επισύναψη: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ.doc
Επισύναψη: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.doc
7 Οκτώ 2020 13:40 – από Γραμματεία