Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης με ΕΣΠΑ Χ20-21

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Δι.Πα.Ε. λαμβάνοντας υπόψη, (α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών, για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων Δι.Πα.Ε., (β) ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση και (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης επιλογής των φοιτητών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

α/α Αριθμός Ηλεκτρονικής Αίτησης Φοιτητή στο ΠΣ
1) 669
2) 646
3) 4
4) 28
5) 637
6) 632
7) 10
8) 657
9) 651

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Γουλιάνας Κώστας

Επισύναψη: Νο_13_Μηχανικών-Πληροφορικής-ΤΕ_ESPA.docx
14 Οκτώ 2020 23:15 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας