Απτικές Διεπαφές

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1914
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Ενσωματωμένα - Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1505) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, (1602) Ενσωματωμένα Συστήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της απτικής αλληλεπίδρασης, να γνωρίσουν και να διαχωρίσουν αυτές τις νέες διεπαφές, να γνωρίσουν τις τεχνολογίες που αξιοποιούν, να δουν τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να διαχωρίζουν τις απτικές διεπαφές και να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες και αρχές που τις διέπουν
 • Να προσδιορίζουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν
 • Να αξιολογούν διεπαφές με βάση επιστημονικές αρχές
 • Να αναπτύσσουν κατάλληλες διεπαφές για τους χρήστες
 • Να συνδυάζουν γνώσεις πληροφορικής και ηλεκτρονικής για να επικοινωνήσουν με ένα υπολογιστικό σύστημα
Γενικές Ικανότητες
 • Καινοτομία
 • Δημιουργικότητα
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σύνθεση γνώσεων
 • Διεπιστημονική σκέψη
 • Ερευνητική Αξιολόγηση

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αυτό θα διερευνήσει τη θεωρία και την πρακτική των απτών/απτικών διεπαφών χρήστη, μια νέα προσέγγιση του HCI, η οποία επικεντρώνεται στη φυσική αλληλεπίδραση χρήστη – υπολογιστή. Τα θέματα που καλύπτει το μάθημα περιλαμβάνουν:

1. Θεωρητικό πλαίσιο των απτών / απτικών διεπαφών χρήστη
2. Παραδείγματα σχεδίασης
3. Τεχνολογίες ανάπτυξης
4. Τρόπους αξιολόγησης
5. Ανάπτυξη και σχεδίαση από τους φοιτητές

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Χρήση Βίντεο Tutorials
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις60
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας60
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας60
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Τελική Γραπτή Εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
- Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση ατομικής / ομαδικής εργασίας (40%)

Ο Βαθμός της αξιολόγησης της ενότητας ΙΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) προκειμένου οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην τελική εξέταση.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Δημητριάδης Σταύρος "Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό" Εκδόσεις: ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-440-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154210.
 2. Πογαρίδης Δ. "Σχεδίαση Συστημάτων Μικρουπολογιστών" Εκδότης: Μαρία Παρίκου & σια ΕΠΕ, ISBN: 9789605080822, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33153176
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Πετρέλλης Νικόλαος, Αλεξίου Γεώργιος, "Μικροεπεξεργαστες και Σχεδιασμος Μικροϋπολογιστικων Συστηματων" Εκδοσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-500-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768243
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Orit S, Eva H (2009) Tangible user interfaces: past, present, and future directions foundations and Trends. Hum–Comput Interact 3(1–2):1–137
 2. Sapounidis T, Demetriadis S (2013) Tangible versus graphical user interfaces for robot programming: exploring cross-age children’s preferences. Pers Ubiquit Comput. doi:10.1007/ s00779-013-0641-7
 3. Sapounidis, T., Demetriadis, S., & Stamelos, I. (2015). Evaluating children performance with graphical and tangible robot programming tools. Personal and Ubiquitous Computing, 19(1), 225-237
 4. Sapounidis, T., & Demetriadis, S. (2016, November). Educational robots driven by tangible programming languages: A review on the field. In International Conference EduRobotics 2016 (pp. 205-214). Springer, Cham.
 5. Sapounidis T, Demetriadis S (2011) Touch your program with hands: qualities in tangible programming tools for novice. In: Proceedings of the 15th Panhellenic conference on informatics (PCI /IEEE), pp 363–367
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. Personal and Ubiquitous Computing
 2. International journal of child-computer interaction
 3. IEEE Transactions on Education