Εφαρμογές Συστημάτων Ισχύος και ΑΠΕ *

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1838
 • Εξάμηνο: 8ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1702) Ηλεκτρονικά Ισχύος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις δεξιότητες ανάλυσης και σχεδίασης διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος, με έμφαση στα διακοπτικά τροφοδοτικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μπορεί:

 • Να αναλύει τους μετατροπείς συνεχούς ρεύματος.
 • Να αναλύει τους αντιστροφείς.
 • Να κατανοεί τις φωτοβολταϊκές μονάδες και τα συστήματα.
 • Να σχεδιάζει φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
 • Να κατανοεί τη μετατροπή της αιολικής ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες.
 • Να αναγνωρίζει τα είδη της γεωθερμίας.
 • Να αξιολογεί τα διάφορα είδη ΑΠΕ.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

● Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος.
● Αντιστροφείς.
● Φωτοβολταϊκές μονάδες και συστήματα.
● Σχεδίαση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
● Μετατροπή της αιολικής ενέργειας.
● Ανεμογεννήτριες.
● Γεωθερμία.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις26
Εβδομαδιαία εκπόνηση εργαστηριακών εργασιών26
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας102
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (ΤΕ), η οποία έχει τη μορφή επίλυσης προβλημάτων με διακριτή δυσκολία.

ΙΙ. Αξιολόγηση παραδοτέων εργαστηριακών ασκήσεων (ΕΡ).

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον τύπο ΤΕ*0,6+ΕΡ*0,4 και πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).

Ο βαθμός σε καθεμιά από τις δύο μεθόδους αξιολόγησης πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και του εργαστηρίου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Ιορδάνης Κιοσκερίδης, “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Ισχύος”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η έκδοση 2019, ISBN: 978-960-418-852-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86055394
 2. B. Μπιζιώνης, “Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδοση 2010, ISBN: 978-960-418-309-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548856
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Κ. Βατάλης, “Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ, 1η έκδοση 2007, ISBN: 978-960-445-215-6
 2. Τσούτσος Θ., Κανάκης Ι., “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”, Εκδότης Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 1η έκδοση 2013, ISBN: 978-960-491-067-0
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. M. R. Patel, “Wind and Solar Power Systems”, CRC Press, 2nd edition 2006, ISBN: 0-8493-1570-0.
 2. S. J. Chapman, “Electric Machinery and Power System Fundamentals”, McGraw-Hill, 2001, ISBN: 978-0072291353.
 3. P. C. Sen, “Principles of Electric Machines and Power Electronics”, Wiley, 3rd edition 2013, ISBN: 978-1-118-07887-7.
 4. V. K. Sood, “HVDC and FACTS Controllers: Applications of Static Converters in Power Systems”, Springer, 2004, ISBN: 978-1-4020-7890-3.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Transactions on Sustainable Energy.
 2. IEEE Transactions on Power Delivery.
 3. IEEE Transactions on Power Systems.