Ηλεκτροκίνηση και Ευφυή Δίκτυα *

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1839
 • Εξάμηνο: 8ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1702) Ηλεκτρονικά Ισχύος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις κατασκευής και λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών, ώστε να αναλύει και να αξιολογεί τις διαδρομές ισχύος σε διάφορες εφαρμογές με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία διασυνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο για τη βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μπορεί:

 • Να κατηγοριοποιεί τα διάφορα είδη ηλεκτρικών μηχανών
 • Να κατανοεί τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών μηχανών.
 • Να σχεδιάζει διατάξεις ισχύος για την οδήγηση των ηλεκτρικών μηχανών.
 • Να κατανοεί τις διατάξεις ελέγχου των ηλεκτρικών μηχανών.
 • Να περιγράφει τη διαδρομή ισχύος στα ηλεκτρικά οχήματα.
 • Να αξιολογεί τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των ευφυών δικτύων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διασύνδεσης με τα ηλεκτρικά οχήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

● Μηχανές συνεχούς ρεύματος.
● Μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος.
● Μετατροπείς ισχύος οδήγησης των μηχανών.
● Διατάξεις ελέγχου σε ανοικτό και κλειστό βρόχο.
● Ηλεκτρικά οχήματα.
● Τεχνολογίες στα ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις26
Εβδομαδιαία εκπόνηση εργαστηριακών εργασιών26
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας102
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (ΤΕ), η οποία έχει τη μορφή επίλυσης προβλημάτων με διακριτή δυσκολία.

ΙΙ. Αξιολόγηση παραδοτέων εργαστηριακών ασκήσεων (ΕΡ).

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον τύπο ΤΕ*0,6+ΕΡ*0,4 και πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).

Ο βαθμός σε καθεμιά από τις δύο μεθόδους αξιολόγησης πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και του εργαστηρίου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Ιορδάνης Κιοσκερίδης, “Ηλεκτρονικά Ισχύος”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η έκδοση 2019, ISBN: 978-960-418-522-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053357
 2. Χρήστος Μαδεμλής, “Σερβοκινητήρια συστήματα”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδοση 2010, ISBN: 978-960-418-213-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548859
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Chapman Stephen J., Θεοδουλίδης Θ. (επιμέλεια), “Ηλεκτρικές μηχανές ac-dc”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 5η έκδοση 2019, ISBN: 978-960-418-741-6
 2. Μαλατέστας Παντελής Β., “Ηλεκτρικές Μηχανές”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 3η έκδοση 2015, ISBN: 978-960-418-498-9
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Rodrigo Garcia-Valle, João A. Peças Lopes, “Electric Vehicle Integration into Modern Power Networks”, Springer Verlang, 2012, ISBN: 9781461401339.
 2. James Momoh, “Smart Grid: Fundamentals of design and analysis”, Wiley-IEEE Press, 2012, ISBN: 978-0470889398.
 3. Fereidoon Sioshansi, “Smart Grid”, Academic Press, 2011, ISBN: 9780123864529.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Transactions on Smart Grid.
 2. IEEE Transactions on Energy Conversion.
 3. IEEE Transactions on Vehicular Technology.