Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Γενικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας σύνθεσης ανάλυσης και σχεδίασης πολύπλοκων, αναλογικών, ή και μικτού σήματος (αναλογικών και ψηφιακών) ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να συνθέτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών διατάξεων όπως κυκλώματα ταλαντωτών, παραγωγής κυματομορφών, διακοπτικών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων με τη χρήση βρόχου κλειδωμένης φάσης.

 • Να κατανοεί τη λειτουργία των σύνθετων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 • Να αναλύει διεξοδικά ένα σύνθετο ηλεκτρονικό κύκλωμα
 • Να μπορεί να επιλέγει τα σωστά υλικά χρησιμοποιώντας τα φύλλα δεδομένων των κατασκευαστών
 • Να μπορεί να συνθέσει ένα σύνθετο ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο να ικανοποιεί τις προδιαγραφές που του έχουν δοθεί.
 • Να μπορεί να χρησιμοποίήσει ΙΤ εργαλεία για να προσομειώσει την λειτουργία ένός σύνθετου ηλεκτρονικού κυκλώματος
 • Να μπορεί να κατασκευάσει ένα σύνθετο ηλεκτρονικό κύκλωμα και να πάρει μετρήσεις που να επιβεβαιώνουν την καλή λειτουργία του
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων ημιτονικών ταλαντωτών χαμηλών συχνοτήτων. RC (Wien, ολίσθησης φάσης) και υψηλών συχνοτήτων LC (Colpitts, Clapp, Hartley), κρυστάλλου.
Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων γεννητριών συναρτήσεων (τετραγωνικών, τριγωνικών και πριονωτών κυματομορφών).
Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων ταλαντωτών ελεγχόμενων από τάση (VCO).
Ανάλυση και σχεδιασμός χρονοκυκλωμάτων.
Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων αναλογικών διακοπτών με διπολικά τρανζίστορ, FET, ΜOSFET και ολοκληρωμένα κυκλώματα
Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων ελέγχου ισχύος με διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM). Ενισχυτές τάξης D ημίσεως και πλήρους κύματος.
Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη χρήση βρόχου κλειδωμένης φάσης (PLL)
Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων ενισχυτών Υ.Σ. που χρησιμοποιούν διπολικά τρανζίστορ, FET και Τελεστικούς ενισχυτές.
Ανάλυση και σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη χρήση τελεστικών ενισχυτών ανάδρασης ρεύματος (CFOA), ομοιότητες και διαφορές με τους τελεστικούς ενισχυτές ανάδρασης τάσης (VFOA)

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
 • Πρόγραμμα προσομείωσης ηλεκτρονικών κυκλωμλατων PSpice της OrCAD
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Εργαστηριακές ασκήσεις26
Προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις34
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας68
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Τελική Γραπτή Εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Αξιολόγηση παραδοτέων εργαστηριακών ασκήσεων (ΕΡ) (40%)
- Εβδομαδιαία. εκπόνηση εργαστηριακής άσκησης σε ομάδες των 2 φοιτητών
- Εβδομαδιαία ατομική αξιολόγηση στο περιεχόμενο της άσκησης.

ΙΙΙ. Προαιρετική γραπτή εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (ΠΓΕΔΠ) (20%)
- Ανατίθεται ατομικά σε φοιτητές.
- Απαιτεί δημόσια παρουσίαση διάρκειας 15-20 λεπτών στο τέλος του εξαμήνου.
- Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της εργασίας καθορίζονται στην αρχή του εξαμήνου.

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων, ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,60 + ΕΡ*0,40 ) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης Ι, II πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4). Ο βαθμός της προαιρετικής εργασίας αθροίζεται στον τελικό βαθμό εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. • Σπάσος Μ., Αμοιρίδης Κ.,, "Σύγχρονες Εφαρμογές Αναλογικών Ηλεκτρονικών", Εκδ. Αιβάζη, 2η έκδοση, 2018, ISBN: 978-960-549-026-3, Κωδ. Εύδοξος: 86193844
 2. • Αμοιρίδης Κ., Εφαρμοσμένη Ηλεκτρονική, Εκδ. Αιβάζη, 2009, ISBN: 960-91110-0-9, Κωδ.Εύδοξος: 1256
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. • Gray, Hurst, Lewis & Meyer, Ανάλυση και Σχεδίαση Αναλογικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων. Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2010, ISBN: 978-960-461-071-6
 2. • Jaeger R., Μικροηλεκτρονική, τόμος Β΄, Εκδ. Τζιόλα, 1999, ISBN 960-7219-83-X
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. • Basic Linear Design, Analog Devices, 2007, ISBN 0-916550-28-1
 2. • Franco S., Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated circuits, Mc-Graw Hill Higher Education 3η έκδοση, 2001, ISBN-13: 978-0072320848
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. • IEEE Transactions on Circuits and Systems
 2. • WSEAS Transactions on Electronics