Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1872
 • Εξάμηνο: 8ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1701) Δίκτυα Υπολογιστών
 • Συντονιστής: Βίτσας Βασίλης
 • Διδάσκοντες: Σαρηγιαννίδης Αντώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο ώστε να μπορεί να σχεδιάσει, να υλοποιήσει αλλά και να συντηρήσει ένα σύγχρονο δίκτυο μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοήσει λεπτομερώς τη δομή των δικτύων και τη λειτουργία πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύωσης αλλά παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πολύωρη εμπειρία χρήσης και διαχείρισης δικτυακών συσκευών (2ου και 3ου επιπέδου), να υλοποιήσει πολύπλοκα σενάρια δικτύωσης και να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων που θα συναντήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να εξηγούν την σημασία των μοντέλων πρωτοκόλλων και των επιπέδων τους
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν διευθυνσιοδότηση 3ου επιπέδου καθώς και υποδικτύωση τόσο σε IPv4 όσο και σε IPv6
 • Να κατανοούν την δομή των μηνυμάτων και τη λειτουργία των πρωτοκόλλων TCP και UDP
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τη τεχνολογία των εικονικών τοπικών δικτύων (VLAN)
 • Να κατανοούν τη λειτουργία της στατικής και δυναμικής δρομολόγησης και να μπορούν να τις υλοποιούν.
 • Να εφαρμόζουν τη βασική διαμόρφωση στο λειτουργικό σύστημα (IOS) των συσκευών 2ου και 3ου επιπέδου (router και switch) τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο ασφάλειας
 • Να αναγνωρίζουν και επιλύουν θέματα και προβλήματα που αφορούν τη λειτουργικότητα των δικτύων (troubleshooting)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στην πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρακτική εξάσκηση στις εργαστηριακές ασκήσεις και στα διάφορα σενάρια υλοποίησης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία κατά την επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων
 • Συνεργασία κατά την εκπόνηση των ασκήσεων της ημέρας
 • Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις αφού καλούνται να προσαρμόσουν την γνώση και τις δεξιότητες τους σε νέα σενάρια προς υλοποίηση

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Ανάλυση επιπέδων, στοίβα πρωτοκόλλων (TCP/IP)
– Παραμετροποίηση για τη λειτουργία και ασφάλεια συσκευών μεταγωγής και δρομολόγησης
– Σχεδιασμός τοπικών δικτύων, λειτουργία ethernet switched δικτύου.
– Λειτουργία πρωτοκόλλων ARP, ICMP, Ethernet II
– Δομή IPv4, IPv6 πακέτων, διευθυνσιοδότηση – υποδικτύωση
– Δομή και λειτουργία TCP, UDP
– Σχεδιασμός και υλοποίηση εικονικών τοπικών δικτύων (VLAN)
– Στατική και δυναμική δρομολόγηση (RIPv2)
– Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών πρόσβασης ελέγχου (Control Access Lists)
– Σχεδιασμός και υλοποίησης DHCP και NAT

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία
 • Συζήτηση για τα προς εξέταση θέματα
 • Επίλυση προβλημάτων στα πρακτικά σενάρια
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση της της διαδικτυακής πλατφόρμας netacad.com
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (Moodle)
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Ασκήσεις στο εργαστήριο52
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτι26
Αυτοτελής μελέτη72
Επικοινωνία/Συνεργασία4
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει την αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος ανά εβδομαδιαία βάση και την τελική γραπτή εξέταση.

- Αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος (40% του συνολικού βαθμού)
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της δικτυακής πλατφόρμας netacad.com. Η μορφή της εξέτασης περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πρακτικές ασκήσεις, επίλυση προβλημάτων (troubleshooting) και υλοποίηση πρωτοκόλλων και τεχνολογιών σε σενάρια χρήσης. Η γλώσσα εξέτασης είναι η Αγγλική.

- Γραπτή τελική εξέταση (60% του συνολικού βαθμού)
Περιλαμβάνει την εξέταση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους του μαθήματος και περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις. Η γλώσσα εξέτασης είναι η Ελληνική/Αγγλική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στο πρώτο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Wendell Odom, "Δίκτυα Υπολογιστών: Το Πρώτο Βήμα ", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, ISBN: 960-209-940-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13653
 2. Steve McQuerry, "CCNA Αυτοδιδασκαλία : CCNA Αυτοδιδασκαλία : Διασύνδεση Συσκευών Δικτύου Cisco (ICND)", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, ISBN: 960-209-914-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13529
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Steve McQuerry, "CCNA Αυτοδιδασκαλία : CCNA Αυτοδιδασκαλία : Διασύνδεση Συσκευών Δικτύου Cisco (ICND)", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, 960-209-914-3
 2. Tanenbaum Andrew S. , Wetherall David J., "Δίκτυα Υπολογιστών", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012, 9789604614479
 3. Συλλογικό έργο , Doherty Jim , Anderson Neil , Della Maggiora Paul, "Ο οδηγός της Cisco για τη δικτύωση", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, 960-209-914-3, 2010, 9789604613960
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Wendell Odom, Sean Wilkins, "CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide and Network Simulator Library", Cisco Press, 2017, 1-58720-610-2
 2. Wendell Odom, Sean Wilkins, "CCENT ICND1 100-105 Official Cert Guide and Network Simulator Library", Cisco Press, 2017, 1-58720-609-9
 3. Allan Johnson, "31 Days Before Your CCNA Routing & Switching Exam: A Day-By-Day Review Guide for the ICND1/CCENT (100-105), ICND2 (200-105), and CCNA (200-125) Certification Exams", Cisco Press, 2017, 1-58720-590-4
 4. Wendell Odom, "CCENT/CCNA, ICDN1 100-105 Official Cert Guide",Cisco Press, 2016, 1-58720-580-7
 5. Ramon Nastase, "Cisco CCNA Command Guide (Volume 2)", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018, 1721913246 9781721913244
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. Archana, C. (2015). Analysis of RIPv2, OSPF, EIGRP Configuration on router Using CISCO Packet tracer. International journal of Engineering science and innovative technology (IJESIT) volume, 4.
 2. Prasad, N. H., Reddy, B. K., Amarnath, B., & Puthanial, M. (2016). Intervlan Routing and Various Configurations on Vlan in a Network using Cisco Packet Tracer 6.2. International Journal for Innovative Research in Science and Technology, 2(11), 749-758.
 3. Alimi, I. A., & Mufutau, A. O. (2015). Enhancement of network performance of an enterprises network with VLAN. American Journal of Mobile Systems, Applications and Services, 1(2), 82-93.
 4. Verma, A., & Bhardwaj, N. (2016). A review on routing information protocol (RIP) and open shortest path first (OSPF) routing protocol. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 9(4), 161-170.