Προαπαιτούμενα μαθήματα – Δηλώσεις μαθημάτων

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της 11ης/3-6-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, για την διευκόλυνση της ορθής σειράς παρακολούθησης των μαθημάτων, προτείνεται στους φοιτητές να προσπαθούν να ακολουθούν τη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων που δίνεται στα παρακάτω διαγράμματα:
https://www.iee.ihu.gr/fields_of_study/

Η εφαρμογή του συστήματος προαπαιτούμενων μαθημάτων στο ΠΠΣ περιορίζεται στην υποχρέωση κάθε φοιτητή να δηλώνει υποχρεωτικά πρώτα όλα τα μαθήματα που οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα και έπειτα τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου σύμφωνα με τον μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που επιτρέπονται.

Τα παραπάνω ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για όλους τους φοιτητές εισαγωγής μετά το ακ. έτος 2019-20.

Μετά την διετή περίοδο μετάβασης στο υπάρχον ΠΠΣ, δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές.

11 Ιούν 2020 14:0 – από Δημήτριος Παπακώστας