Τροποποιήσεις – Δηλώσεις μαθημάτων

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της 11ης/3-6-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, για την διευκόλυνση της ορθής σειράς παρακολούθησης των μαθημάτων, προτείνεται στους φοιτητές να προσπαθούν να ακολουθούν τη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων που δίνεται στα παρακάτω διαγράμματα:
https://www.iee.ihu.gr/fields_of_study/

Η εφαρμογή του συστήματος προαπαιτούμενων μαθημάτων στο ΠΠΣ περιορίζεται στην υποχρέωση κάθε φοιτητή να δηλώνει υποχρεωτικά πρώτα όλα τα μαθήματα που οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα και έπειτα τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου σύμφωνα με τον μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που επιτρέπονται.

Τα παραπάνω ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για όλους τους φοιτητές εισαγωγής μετά το ακ. έτος 2019-20.

Μετά την διετή περίοδο μετάβασης στο υπάρχον ΠΠΣ, δηλαδή από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της 13ης/1-7-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

  • το μάθημα «Γλώσσες και τεχνολογίες Ιστού» διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο
  • το μάθημα «Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων» διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο
  • το μάθημα «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων» διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες να ενημερώνονται σχετικά με τα “Δικαιώματα φοιτητών μετά τη συμπλήρωση 160 και 210 πιστωτικών μονάδων” από την ιστοσελίδα:

 https://www.iee.ihu.gr/ects160/

η οποία είναι προσπελάσιμη και από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

https://apps.iee.ihu.gr/