Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1505
 • Εξάμηνο: 5ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=1197
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Διδάσκοντες: Κεραμόπουλος Ευκλείδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η σχεδίαση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση λειτουργικών και εύχρηστων διαδραστικών συστημάτων υπολογιστών. Περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη: (α) τα Βασικά θέματα της σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων και (β) τον μηχανισμό αποστολής-γεγονότων (event-driven programming) με προσέγγιση οπτικού προγραμματισμού (visual programming) για την υλοποίηση αυτών των συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων και των συσκευών που εκμεταλλεύεται ένας σχεδιαστής διεπιφανειών χρήστη
 • σχεδιάζει εύχρηστες διεπαφές χρήστη εφαρμόζοντας πρακτικές σχεδίασης εύχρηστων διαδραστικών συστημάτων, την επαναληπτική σχεδίαση και προτυποποίηση και βασικούς κανόνες ευχρηστίας και σχεδίασης, όπως οι κανόνες του Shneiderman και του Norman
 • συσχετίζει στοιχεία της καθημερινότητας του χρήστη με τη διεπαφή με κατάλληλη χρήση μεταφορών και του χρώματος
 • υλοποιεί διεπιφάνειες χρήστη χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία οπτικού προγραμματισμού και τεχνικές υλοποίησης διεπιφανειών χρήστη
 • κρίνει και αξιολογεί διαδραστικά συστήματα εφαρμόζοντας βασικές μεθόδους αξιολόγησης
 • εκτιμά και αναγνωρίζει τους κανόνες καθολικής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων
 • προσδιορίζει και υλοποιεί την κατάλληλη υποστήριξη στον χρήστη
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Βασικές Έννοιες: Ψυχολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του χρήστη, μοντέλα διάδρασης, εργονομία.
 • Διαδικασία Σχεδίασης: Ευχρηστία, Πρακτικές Σχεδιάσεις Εύχρηστων Διαδραστικών Συστημάτων, Χρώμα, Μεταφορά.
 • Σχεδίαση επικεντρωμένη στο χρήστη: Τεχνολογία Ευχρηστίας, Επαναληπτική σχεδίαση και προτυποποίηση.
 • Κανόνες Σχεδίασης: Βασικές αρχές ευχρηστίας, Οι κανόνες του Shneiderman, Οι αρχές του Norman.
 • Εργαλεία Υλοποίησης: Μελέτη σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης με βάση τον μηχανισμό αποστολής γεγονότων (event-driven programming), όπως Java Swing και JavaFX. Οπτικός προγραμματισμός.
 • Τεχνικές Αξιολόγησης Διεπιφανειών: Στόχοι Αξιολόγησης, Μέθοδοι Αξιολόγησης.
 • Καθολική σχεδίαση: Αρχές Καθολικής Σχεδίασης, Πολυτροπική Διάδραση, Σχεδίαση με γνώμονα την ποικιλομορφία των χρηστών (προβλήματα όρασης, ακοής, κίνησης, κτλ…).
 • Παροχή Υποστήριξης στο χρήστη: Απαιτήσεις/Προσεγγίσεις για την υποστήριξη των χρηστών, Προσαρμόσιμα συστήματα βοήθειας.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση βιβλιογραφικής εργασίας25
Εκπόνηση μελέτης και υλοποίησης λογισμικού40
Ατομική Μελέτη, ανάλυση βιβλιογραφίας και πρακτική εξάσκηση63
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση και στις εργασίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Dix, J. Finlay, G.D. Abowd και R. Beale, 2007. Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN 978-960-512-503-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12304.
 2. Ν Αβουρής, Χ. Κατσάνος, Ν. Τσέλιος, Κ. Μουστάκας, 2016. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ. ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ISBN 978-960-530-165-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59366672.
 3. Δ. Ακουμιανάκης, 2006. Διεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-531-098-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12172.
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Ν Αβουρής, Χ. Κατσάνος, Ν. Τσέλιος, Κ. Μουστάκας, 2016. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, [ηλεκτρ. βιβλ.] Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4213.
 2. Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης, 2015. Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη, [ηλεκτρ. βιβλ.] Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2765.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. H. Sharp, J. Preece & Y. Rogers, 2019. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (5th edition), John Wiley & Sons, ISBN 978-1119547259.
 2. H. Schildt, 2015. Introducing JavaFX 8 Programming. Oracle Press, ISBN 978-0071842556.
 3. H. Schildt, 2007. Swing A Beginner’s Guide, McGraw Hill, ISBN 978-0072263145.