Διοίκηση Έργων

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1643
 • Εξάμηνο: 6ο
 • Τύπος Μαθήματος: Γενικής Υποδομής (ΓΥ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://aetos.it.teithe.gr/~vkostogl/lessons.html
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Διδάσκοντες: Κώστογλου Βασίλειος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα συνιστά μία εμπεριστατωμένη θεωρητική, αλλά και πρακτική προσέγγιση στη διοίκηση και διαχείριση έργων, με έμφαση σε αυτά που σχετίζονται με δραστηριότητες Πληροφορικής ή/και Ηλεκτρονικής, στοχεύοντας να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εφόδιο για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος που θα ήθελαν να σταδιοδρομήσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας των ΤΠΕ και της Ηλεκτρονικής. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων που θα το παρακολουθήσουν με: 1) Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των έργων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής 2) Τις μεθοδολογίες και τεχνικές προγραμματισμού και διαχείρισης έργων, όσον αφορά στις τρεις κύριες παραμέτρους τους: χρόνο, κόστος και δυναμικό 3) Τη χρήση δημοφιλών εξειδικευμένων εργαλείων προγραμματισμού και παρακολούθησης έργων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Αναγνωρίζουν και κατανοούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής
 • Σχεδιάζουν και επιλύουν μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικης
 • Εξετάζουν και εκτιμούν την πορεία των έργων και τις αποκλίσεις τους από τον αρχικό προγραμματισμό
 • Κατανοούν και εφαρμόζουν τις κύριες μεθοδολογίες σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου έργων
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης έργων και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στη Δικτυωτή Ανάλυση
(έργο, δραστηριότητα, γεγονός, αλληλοσυσχετίσεις δραστηριοτήτων, τοξωτά και κομβικά δίκτυα)
• Τα Χαρακτηριστικά των Έργων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής
(χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, κύκλος ζωής, στοιχεία κόστους, ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός
• Επίλυση Δικτύων
(αλγόριθμοι επίλυσης τοξωτών και κομβικών δικτύων)
• Τεχνική PERT
(κατανομή Β, κανονική κατανομή, χρήση στατιστικών πινάκων)
• Ελαχιστοποίηση Κόστους – Μέθοδος CPM
(σχέση κόστους και διάρκειας δραστηριότητας, αλγόριθμος ελαχιστοποίησης κόστους, προσδιορισμός βέλτιστου χρόνου, μεθοδοι συμπίεσης
διάρκειας έργων)
• Προγραμματισμός Δυναμικού
(μεθοδολογίες προγραμματισμού δυναμικού, διάγραμμα Gantt, εφαρμογή heuristics, μέθοδος εξομάλυνσης δυναμικού)
• Έλεγχος της προόδου ενός έργου
(εντοπισμός και μέτρηση χρονικών κι οικονομικών αποκλίσεων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό)
• Χρήση Λογισμικού για τη Διαχείριση Έργων
(εκμάθηση και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (MS-Project)
• Επίλυση Προβλημάτων και Μελετών Περίπτωσης Έργων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία
 • Επίλυση πρότυπων προβλημάτων από τον διδάσκοντα
 • Ατομική και ομαδικές επιλύσεις προβλημάτων από τους φοιτητές
 • Εξάσκηση στη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σχεδιασμού, διαχείρισης και ελαχιστοποίησης κόστους έργων
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις80
Ατομική μελέτη για το τεστ προόδου40
Ατομική μελέτη για την τελική εξέταση60
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Προαιρετικό (και προσθετικό υπό συνθήκες) τεστ προόδου
Τελική εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Κώστογλου, Β., "Επιχειρησιακή Έρευνα και Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής", Θεσσαλονίκη: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2015, ISBN: 978-960-418-568-9, Κωδικός Ευδόξου: 50655958.
 2. Πολύζος, Σ., "Διοίκηση και διαχείριση των έργων", 3η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, 2018, ISBN: 978-960-586-254-1, Κωδικός Ευδόξου: 77109652.
 3. Οικονόμου, Γ. και Γεωργίου, Α,, "Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων" Τόμος Β’, Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2016, ISBN: 978-960-359-121-4, Κωδικός Ευδόξου: 59383641.
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Χασιακός, Α. και Θεοδωρακόπουλος, Δ., "Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων", Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2003.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Bertsekas, D., "Network Optimization, Continuous and Discrete Models", Belmont, Massachusetts: MIT Press, 1998.
 2. Gido, J. and Clements, J.P., "Succcessful Project Management", Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing, 1999.
 3. Meredith, J.R. and Mantel, S.J., "Project Management", 4th edition, John Wiley and Sons, 2000.
 4. IT Project Management Practices Guide
 5. Project Management for IT Related Projects