Ηλεκτρονικά Ισχύος

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1702
 • Εξάμηνο: 7ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1202) Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος
 • Διδάσκοντες: Κιοσκερίδης Ιορδάνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες των κυκλωμάτων ηλεκτρονικών ισχύος, τη λειτουργική συμπεριφορά των ιδανικών και των πραγματικών ημιαγωγών διακοπτών και την αρχή λειτουργίας των κυκλωμάτων ισχύος με εναλλασσόμενη είσοδο. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μπορεί:

 • Να θυμάται, να αναπαράγει, να αναλύει και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις από τα μαθήματα των κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος.
 • Να αναγνωρίζει και να καταδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των κυκλωμάτων ισχύος.
 • Να αξιολογεί, να συγκρίνει και να επιλέγει τον καταλληλότερο διακόπτη ισχύος, για κάθε εφαρμογή.
 • Να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να ερμηνεύει, τη λειτουργία των κυκλωμάτων ισχύος.
 • Να αξιολογεί και να επιλέγει το καταλληλότερο κύκλωμα ισχύος, ανάλογα με την εφαρμογή.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

● Αρχή λειτουργίας των κυκλωμάτων ισχύος.
● Ιδανικοί διακόπτες ισχύος.
● Ημιαγωγοί διακόπτες ισχύος.
● Μονοφασικοί μετατροπείς εναλλασσόμενης τάσης σε συνεχή (ανορθωτές).
● Πολυφασικοί ανορθωτές.
● Εφαρμογές των ανορθωτών με διόδους και SCR.
● Μονοφασικοί μετατροπείς εναλλασσόμενης τάσης σε εναλλασσόμενη (κυκλομετατροπείς).
● Μονοφασικοί και τριφασικοί ρυθμιστές εναλλασσόμενης τάσης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας128
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση, η οποία έχει τη μορφή επίλυσης προβλημάτων με διακριτή δυσκολία και ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε βοηθήματος.

Ο βαθμός στη γραπτή τελική εξέταση, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5,0).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Ιορδάνης Κιοσκερίδης, “Ηλεκτρονικά Ισχύος”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η έκδοση 2019, ISBN: 978-960-418-522-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053357
 2. Σ. Μανιάς, “Ηλεκτρονικά Ισχύος”, Εκδότης ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΛΛΗ, 2η έκδοση 2017, ISBN: 978-960-9400-60-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68388749
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Μάριος Χατζηπροκοπίου, “Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά”, Εκδότης Μασκλαβάνος Θεόδωρος, 2η έκδοση 2009, ISBN: 978-960-90343-3-3
 2. Mohan Ned, Undeland Tore A., Robbins William P., “Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 3η έκδοση 2010, ISBN: 978-960-418-250-3
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. B. K. Bose, “Modern Power Electronics and AC Drives”, Prentice-Hall, 2001, ISBN: 978-0130167439.
 2. C. W. Lander, “Power Electronics”, McGraw-Hill, 3rd edition 1994, ISBN: 9780077077143.
 3. J. M. D. Murphy, “Power Electronic Control of Alternating Current Motors”, Pergamon, 1990, ISBN: 978-0080405018.
 4. G. K. Dubey, “Power Semiconductor Controlled Drives”, Prentice-Hall, 1989, ISBN: 978-0136868903.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Transactions on Power Electronics.
 2. IEEE Transactions on Industry Applications.
 3. IEEE Transactions on Industrial Electronics.