Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1673
 • Εξάμηνο: 6ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της όρασης/εικόνας και της ακοής/ήχου, της τηλεόρασης, των πολυμέσων και των νέων τεχνολογιών παραγωγής και μετάδοσης οπτικοακουστικού υλικού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει και να εξηγεί τη λειτουργία της ανθρώπινης όρασης και ακοής.
 • Εξηγεί τη λειτουργία του αναλογικού και ψηφιακού σήματος εικόνας και ήχου.
 • Υπολογίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την παραγωγή και μετάδοση ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού.
 • Συγκρίνει και αξιολογεί τις διαφορετικές νέες τεχνολογίες που αναδύονται στους τομείς της εικόνας και του ήχου.
 • Να σχεδιάζει και εφαρμόζει ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
 • Χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, ήχου και γραφικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Όραση και ακοή. Χαρακτηριστικά της ανθρώπινης αντιληπτικής ικανότητας εικόνας και ήχου.
• Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση.
• Λήψη, επεξεργασία, αποθήκευση, μετάδοση (ραδιοζεύξη, δορυφορική μετάδοση) και εκπομπή τηλεοπτικού σήματος.
• Τεχνολογίες συμπίεσης και μέσα αποθήκευσης.
• Νέες τεχνολογίες τηλεοπτικής παραγωγής, επεξεργασίας, μετάδοσης και εκπομπής.
• Τηλεόραση υψηλής και υπερυψηλής ευκρινείας (4Κ, 8Κ).
• Στερεοσκοπική τηλεόραση και κινηματογράφος.
• Χρήση περισσότερων fps. Τεχνολογίες πολυμέσων.
• Σύγκλιση τεχνολογιών τηλεόρασης, κινηματογράφου και πληροφορικής.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα καλύψουν θέματα όπως η επεξεργασία ακίνητης και κινούμενης εικόνας, δημιουργία γραφικών, επεξεργασία ήχου, ανάλυση τηλεοπτικού σήματος.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση λογισμικού στην εργαστηριακή εκπαίδευση.
 • Χρήση moodle.
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Ασκήσεις (υποχρεωτική παρουσία)26
Εκπόνηση Εργασίας30
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας98
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (ΓΕ) (60%) που περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων με συνδυασμό γνώσεων της θεωρίας, υπολογισμούς και κριτική αξιολόγηση.

ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση ΕΕ (20%)
- Εξέταση ανεξάρτητων εργαστηριακών ασκήσεων *

III. Ατομική Εργασία (ΑΕ) (20%)
- Οι ατομικές γραπτές εργασίες ανατίθενται και εκτελούνται σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στην αρχή του εξαμήνου.

* Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στην εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων, έχουν δικαίωμα τελικής εργαστηριακής εξέτασης σε επόμενη περίοδο.

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,6 + ΕΕ*0,20 + ΑΕ*0,20) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Α. Πήτας Ι., “Ψηφιακή Τηλεόραση”, E. & Δ. Ανίκουλα Ο.Ε., 2010. ISBN 978-9609156424, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68398663
 2. Β. Έλληνας Ι., “Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και ήχου”, ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ, 2017, ISBN: 978-960-6607-59-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68398016.
 3. Γ. Τσαμούταλος Κώστας,Σαράντης Παναγιώτης, “Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 2η έκδ., 2014, ISBN: 978-960-351-948-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963133.
 4. Δ. Παπαμάρκος Ν., “Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας”, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε., 3η Έκδοση, 2013, ISBN: 978-960-92731-7-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372511.
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Α. Δημούλας Χ., “Τεχνικές διανομής και διαχείρισης [ηλεκτρ. βιβλ.]”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, ISBN: 978-960-603-221-9, Κωδικός Εύδοξου: 320332, Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4343.
 2. Β. Παπαδάκης, Α., “Ψηφιακή τηλεόραση [ηλεκτρ. βιβλ.]”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, ISBN: 978-960-603-454-1, Κωδικός Εύδοξου: 59303484, Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5005.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Α. H. Zettl, Video Basics 7, Cengage Learning, 2012 (7th ed.), ISBN 978-1111344467.
 2. Β. Bernard Mendiburu, 3D TV and 3D Cinema: Tools and Processes for Creative Stereoscopy, Focal Press, 2011, ISBN 978-0240814612.
 3. Γ. Marcus Weise, Diana Weynand, How Video Works: From Analog to High Definition, Focal Press, 2007, ISBN 978-0240809335.