Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1203
 • Εξάμηνο: 2ο
 • Τύπος Μαθήματος: Γενικής Υποδομής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΓΥ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Συντονιστής: Καζακόπουλος Αριστοτέλης
 • Διδάσκοντες: Χατζημίσιος Περικλής, Αγγέλου Κωνσταντίνος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών για το σχεδιασμό, προετοιμασία, συγγραφή και παρουσίαση μικρής κλίμακας τεχνικών αναφορών. Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της βασικής ορολογίας επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα (κυρίως ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων) παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συγγραφή και παρουσίαση τέτοιων κειμένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να περιγράφει τη δομή και να εξηγεί το περιεχόμενο των βασικών μερών ενός ολοκληρωμένου τεχνικού κειμένου.
 • Να αξιολογεί και να συγκρίνει βιβλιογραφικές πηγές ως προς την αξιοπιστία τους.
 • Να οργανώνει μια τεχνική αναφορά μικρής έκτασης.
 • Να περιγράφει και να εξηγεί τους βασικούς κανόνες μιας καλής τεχνικής παρουσίασης.
 • Να δημιουργεί και να πραγματοποιεί μια σύντομη τεχνική παρουσίαση.
 • Να κατανοεί τη βασική ορολογία επιστημονικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα.
 • Να οργανώνει και να παρουσιάζει μια τεχνική αναφορά μικρής έκτασης στην αγγλική γλώσσα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Σκοπός των τεχνικών κειμένων: Τεχνικές αναφορές, επιστημονικές εργασίες, σύντομες αναφορές, τεχνικές προτάσεις κ.λ.π. Ο ρόλος του μηχανικού στην σύνταξη τεχνικών κειμένων. Αποδέκτες, αναγνώστες, χρήστες τεχνικών κειμένων και στυλ ανάγνωσης.

– Δομή τεχνικών κειμένων με έμφαση στις τεχνικές αναφορές: Οργάνωση κειμένου σε τμήματα και υποτμήματα, βασικά μέρη των τεχνικών αναφορών και το περιεχόμενό τους.

– Κανόνες συγγραφής: Στυλ γραφής, μήκος, σημαντικοί κανόνες γραμματικής, εικόνες, γραφήματα και πίνακες.

– Βιβλιογραφική αναζήτηση: Σκοπός, μεθοδολογία αναζήτησης πηγών, αξιολόγηση πηγών. Μελέτη βιβλιογραφικών πηγών. Οργάνωση και καταγραφή βιβλιογραφικών πηγών.

– Θέματα λογοκλοπής: Νομικό πλαίσιο, ακαδημαϊκή δεοντολογία. Τύποι λογοκλοπής, μέθοδοι αποφυγής.

– Εισαγωγή στις τεχνικές παρουσιάσεις: Σκοπός των τεχνικών παρουσιάσεων. Τεχνικές προετοιμασίας μιας παρουσίασης. Σύσταση κοινού. Διαφορετικά είδη παρουσιάσεων. Καθορισμός του περιεχομένου και του μηνύματος της τεχνικής παρουσίασης.

– Τύποι τεχνικών παρουσιάσεων: Δομή και ανατομία μιας επιτυχημένης παρουσίασης. Στυλ παρουσίασης. Τεχνικές δυναμικής παρουσίασης. Λάθη, παραλείψεις και μέθοδοι αποφυγής τους. Οπτικοακουστικές τεχνικές.

– Αγγλική ορολογία: Ορολογία στα γνωστικά αντικείμενα πληροφορικής και ηλεκτρονικής.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (Moodle).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (μέσω email και ηλεκτρονικών ανακοινώσεων).
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας70
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας58
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (ΓΕΔΠ) (80%)
- Ανατίθεται σε ομάδες δύο φοιτητών ή κατ’ εξαίρεση ατομικά.
- Απαιτεί διερεύνηση και μελέτη σύγχρονης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, συγγραφή κειμένου 2500-3000 λέξεων και παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών.
- Το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας καθορίζονται περί την 3η εβδομάδα.

Β. Γραπτή τελική εξέταση (ΤΕ) (20%)
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους
-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕΔΠ*0,8+ ΤΕ*0,2) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης A και B πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στο πρώτο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Π. Λιαργκόβας, Ζ. Δερμάτης και Δ. Κομνηνός, "Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών", Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2019, ISBN: 978-960-418-830-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77117432.
 2. Ι. Μάντζαρης, "Επιστημονική Έρευνα", 2η Έκδοση, Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΥΡΤΖΟΥΔΗ, 2017, ISBN: 978-618-83394-2-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369809.
 3. Ε. Ευδωρίδου και Θ. Καρακασίδης, "Ακαδημαϊκή Γραφή", 3η Έκδοση, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2017, ISBN: 978-960-418-560-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68391268.
 4. Ζ. Αγιουτάντης και Σ. Μερτίκας, "Ένας Πρακτικός Οδηγός για τη Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων", Εκδόσεις ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 2004, ISBN: 978-960-411-394-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14533.
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Β. Μπουρλιάσκος, «Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και βιβλιογραφική έρευνα», Εκδόσεις Διόνικος Μαρία Τσακουρίδου & Σία Ο.Ε, 2010.
 2. Ν. Ανδρεαδάκης, «Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας», Εκδόσεις Ατραπός – Περιβολάκι, 2005.
 3. Ε. Δημητρόπουλος, «Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας», Εκδοτικός Οίκος ΕΛΛΗΝ, 2004.
 4. Κ. Ζαφειρόπουλος, «Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών», Εκδόσεις Κριτική, 2005.
 5. Α. Τσιπλητάρης και Θ. Μπαμπάλης, «Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας: Από τη θεωρία στην πράξη», Εκδόσεις Ατραπός – Περιβολάκι, 2006.
 6. B. Judith, «Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία», Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2007.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. D. F. Beer, D. A. McMurrey, “A Guide to Writing as an Engineer”, 4th edition, Wiley, 2014, ISBN: 978-1-118-30027-5.
 2. M. Alley, “The Craft of Scientific Presentations”, 2nd edition, Springer, 2013, ISBN 978-1-4419-8278-0.
 3. N. K. Patel, “Technical Presentations”, books 1,2,3 and 4, IEEE-USA E Books, 2010-2011.
 4. T. Moran, “Writing for Success – An Engineer’s Guide”, vol. 1,2,3 and 4, IEEE-USA E-books, 2011.
 5. H. Silyn-Roberts, “Writing for Science and Engineering”, 2nd edition, Elsevier, 2012, ISBN 9780080982854.