Ασύρματα Δίκτυα

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1871
 • Εξάμηνο: 8ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: http://aetos.it.teithe.gr/~vitsas/page6.htm
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Συντονιστής: Ιωσηφίδης Αθανάσιος
 • Διδάσκοντες: Βίτσας Βασίλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές των ασύρματων δικτύων, του θεσμικού τους πλαισίου, τις τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης μέσου που χρησιμοποιούνται και τα σύγχρονα πρωτόκολλα ασύματων τοπικών, προσωπικών και μητροπολιτικών δκτύων.

 • Διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασύρματων επικοινωνιών και να προσδιορίζουν τις διαφορές με τις ενσύρματες επικοινωνίες.
 • Να περιγράφει και να εξηγεί τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11
 • Να περιγράφει και να εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ασύρματων μητροπολιτικών και προσωπικών δικτύων
 • Να προσδιορίζει και να διακρίνει τα τεχνολογικά επιτεύγματα και εξελίξεις στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών
 • Να περιγράφει και να προσδιορίζει το θεσμικό πλαίσιο των ασύρματων επικοινωνιών και δικτύων
 • Να περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της ασύρματης διάδοσης και των μεθόδων πολυπλεξίας στο φυσικό επίπεδο στα ασύρματα δίκτυα
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεσμικό πλαίσιο, οικονομικά και νομικά θέματα στις Τηλεπικοινωνίες: Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και τις τηλεπικοινωνίες. Εθνικές και διεθνείς εποπτικές αρχές. Αδειοδότηση και διαχείριση φάσματος. Χρέωση δικτυακών υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, χρέωση συμφόρησης, κριτήρια διαμοίρασης δικτυακών πόρων, μοντέλα ελέγχου ροής, χρέωση στο Internet.
Εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες: Βασικά χαρακτηριστικά ασύρματης διάδοσης, είδη παρεμβολών, μέθοδοι πολυπλεξίας, φυσικό επίπεδο (PHY), επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC), τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης μέσου (FDMA/TDMA/CDMA/WCDMA) και αποφυγής συγκρούσεων πακέτων (CSMA/CA, polling).
Το πρότυπο IEEE 802.11 για ασύρματα τοπικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων: Αρχιτεκτονική, υπηρεσίες, φυσικό επίπεδο, επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου, τρέχουσες και υπο-ανάπτυξη εκδόσεις του πρωτοκόλλου (π.χ. 802.11aa/ac/ad/af/ah).
Τεχνολογίες ασύρματων μητροπολιτικών (IEEE 802.16 WiMAX) και προσωπικών δικτύων (UWB, Bluetooth, Zigbee, IrDA).

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας128
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Βιβλίο [50655989]: Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα και Συστήματα, Stallings W. - Beard C.
 2. Βιβλίο [21391]: ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. P. Nikopolitidis, M. Obaidat, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Ασύρματα Δίκτυα", Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. M. Θεολόγου, “Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Matthew S Gast, “802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide”, O'Reilly Media.
 2. Andrews Jeffrey, G. Ghosh και Arunabha Muhamed, “Βασικές Αρχές WiMax”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
 3. Τheodore S. Rappaport, “Wireless Communications: Principles and Practice”, Prentice Hall.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Communications Magazine
 2. IEEE Wireless Communications
 3. IEEE Transaction on Communications
 4. IEEE Communications Surveys & Tutorials