Προηγμένα Θέματα Δικτύων

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1873
 • Εξάμηνο: 8ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1701) Δίκτυα Υπολογιστών
 • Συντονιστής: Βίτσας Βασίλης
 • Διδάσκοντες: Βίτσας Βασίλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή σε σημαντικές έννοιες δικτύων και επικοινωνιών ΗΥ και σε επιμέρους χαρακτηρτικά και λειτουργίες των πρωτοκόλλων δικτύων HY

 • Να αναφέρει τις βασικές αρχές και και τα κριτήρια απόδοσης στους κώδικες ΗΥ
 • Να διακρίνει τα κύρια χαρακτηρηστικά στις διασυνδέσεις συσκευών
 • Να κατηγοροποιεί τα δίκτυα ΗΥ αανάλογα με την γεωγραφική έκτασή τους και την τοπολογία τους
 • Να διακρίνει τα δίκτυα και τις μεθόδους μεταγωγής και τα δίκτυα ακρόασης
 • Να αναλύει το μοντέλλο του OSI και τις λειτουργίες τωνπροτοκόλλων επικοινωνιών
 • Να εφαρμόζει τους αλγορίσθμους δομολόγησης κατάστασης ζεύξης και διανύσματος απόστασης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κώδικες χαρακτήρων (βασικές αρχές, κώδικες ASCII, unicode κλπ)
Διασυνδέσεις (κύρια χαρακτηριστικά, διασυνδέσεις V.24, USB, HDMI, παράλληλες διασυνδέσεις)
Γεωγραφική και τοπολογική διαίρεση δικτύων, δίκτυα μεταγωγής και δίκστυα ακρόασης, μέθοδοι μεταγωγής
Μοντέλλο του OSI και λειτουργίες πρωτοκόλλων επικοινωνιών
Δρομολόγηση δικτύων και αλγόριθμοι κατάστασης ζεύξης και και διανύσματος απόστασης
to be completed

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας108
Σύνολο 160
Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Βιβλίο [59374915]: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών,10η έκδοση, Αλεξόπουλος Αριστείδης,Λαγογιάννης Γεώργιος
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, James F. Kurose, Keith W. Ross
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Communications Magazine
 2. IEEE Transaction on Communications
 3. IEEE Communications Surveys & Tutorials