Βιοϊατρική Τεχνολογία

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1915
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Συντονιστής: Καζακόπουλος Αριστοτέλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να κατανοεί και να ερμηνεύει τις βασικές έννοιες ανάλυσης και επεξεργασίας βιο-ιατρικών σημάτων από διάφορες συσκευές, ώστε να μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά σε θέματα ιατρικής τεχνολογίας με δεξιότητες που απαιτούνται σε πραγματικό περιβάλλον. Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να μπορεί:

 • Να θυμάται, να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις της ηλεκτρονικής και των μετρήσεων, στην ανάλυση των ιατρικών οργάνων και των συσκευών.
 • Να περιγράφει και να ερμηνεύει την αρχή λειτουργίας των κυριότερων ιατρικών μηχανημάτων.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις ιδιαιτερότητες του ιατρικού εξοπλισμού, ως προς τη λήψη και την επεξεργασία των μετρούμενων σημάτων.
 • Να διακρίνει και να επιλύει τα προβλήματα που σχετίζονται με την επίδραση του θορύβου και την ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

● Εισαγωγή στα βιο-ιατρικά όργανα και τις μετρήσεις.
● Ηλεκτρόδια και αισθητήρια.
● Βιο-ηλεκτρικοί ενισχυτές, σήματα και θόρυβος.
● Ηλεκτροκαρδιογραφήματα.
● Το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα και η μέτρησή του.
● Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα και όργανα μέτρησης της εγκεφαλικής λειτουργίας.
● Ιατρικά υπερηχογραφήματα.
● Ραδιολογία και πυρηνική ιατρική.
● Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή σε ιατρικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
● Ιατρική πληροφορική, αυτόματη διάγνωση και τεχνολογίες.
● Συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών (Power point presentations).
 • Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Εκπόνηση υποχρεωτικής εργασίας76
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας52
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών επιτελείται με την εκπόνηση και την παρουσίαση εργασίας. Η εργασία σχετίζεται με ευρύτερα θέματα των ιατρικών συσκευών/μηχανημάτων και αναλαμβάνεται ατομικά ή από ομάδες των δύο φοιτητών. Η εργασία παραδίδεται σε αρχείο word με έκταση τουλάχιστον 20 σελίδων, είναι χωρισμένη σε κεφάλαια, περιλαμβάνει περίληψη, περιεχόμενα και βιβλιογραφία. Η παρουσίαση γίνεται μέσω λογισμικού που αποτελείται από τουλάχιστον 15 διαφάνειες και έχει διάρκεια 12 έως 15 λεπτών, ενώ ακολουθούν ερωτήσεις. Στη διάρκεια των παρουσιάσεων είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των φοιτητών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Δ. Κουτσούρης, Κ. Νικήτα, Σ. Παυλόπουλος, “Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδοση 2005, ISBN: 978-960-418-043-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548991
 2. Δ. Κουτσούρης, Σ. Παυλόπουλος, Α. Πρέντζα “Εισαγωγή στη βιοϊατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών σημάτων”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η έκδοση 2003, ISBN: 978-960-418-026-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548926
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Δημάκης Πολίτης, Πάνου Θεόδωρος, “Τεχνολογία απεικονιστικών συστημάτων”, Εκδότης ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ, 1η έκδοση 2011, ISBN: 978-960-452-136-4
 2. Α. Καρατόπης, Ι. Κανδαράκης, “Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού”, Εκδότης ΔΕΜΕΡΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 1η έκδοση 2007, ISBN: 978-960-91034-9-7
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. D. Prutchi, M. Norris, “Design and Development of Medical Electronic Instrumentation”, Wiley, 2004, ISBN: 978-0-471-67623-2.
 2. L.A. Geddes, L.E. Baker, “Principles of Applied Biomedical Instrumentation, J. Wiley, 3rd edition 1991, ISBN: 978-0-471-60899-8.
 3. G. Dougherty, “Digital Image Processing for Medical Applications”, Cambridge University Press, 2009, ISBN: 978-0521860857.
 4. E. Seeram, “Digital Radiography: An Introduction for Technologists”, Delmar Publishers Inc, 2010, ISBN: 978-1401889999.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Transactions on Medical Imaging.
 2. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine.