Συστήματα Μετρήσεων Υποβοηθούμενων από Η/Υ

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1916
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Συντονιστής: Χατζόπουλος Αργύριος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή τη γνώση που απαιτείται για σχεδιάσει ένα σύγχρονο σύστημα μέτρησης, ελεγχόμενο από υπολογιστή και έτσι να συνδυάσει την γνώση που αποκόμισε κατά τα προηγούμενα εξάμηνα από τα μαθήματα της ηλεκτρονικής, των μετρήσεων και του προγραμματισμού. Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση

 • Να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των μετρητικών διατάξεων
 • Να κατανοεί τις προδιαγραφές των αισθητήρων, των οργάνων μέτρησης και της διασύνδεσης τους με υπολογιστή
 • Να περιγράφει τη διαδικασία μέτρησης και τα αναλυτικά βήματα της
 • Να συνδυάζει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης τα επιμέρους τμήματα του, χρησιμοποιώντας κριτικά τις γνώσεις από τον προγραμματισμό και τη σύνθεση ηλεκτρονικών διατάξεων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών των μετρητικών διατάξεων
 • Λήψη αποφάσεων για την διαφορετική προσέγγιση της υλοποίησης του συστήματος
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία και καταμερισμός τμημάτων της
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Σχεδίαση εικονικών οργάνων σε υπολογιστή
• Προδιαγραφές μέτρησης μετρητικών οργάνων
• Διασύνδεση αισθητηρίων με υπολογιστή
• Διασύνδεση μετρητικών οργάνων με υπολογιστή
• Αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μέτρησης
• Μετάδοση δεδομένων και έλεγχος μέσω διαδικτύου

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία
 • Επίδειξη πρακτικών θεμάτων και τεχνικών
 • Χρήση λογισμικού
 • Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο
 • Επίλυση προβλημάτων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (powerpoints, slides, videos)
 • Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle)
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές σε ώρες γραφείου, και μέσω του διαδικτύου (email)
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας50
Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο26
Προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις και για τις εργασίες52
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας26
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Τελική γραπτή εξέταση (ΓΕ) (40%)
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Β. Ατομική Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (ΑΕ) (30%)
-Ανατίθεται ατομικά σε κάθε φοιτητή
-Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της εργασίας καθορίζονται περί την 5η εβδομάδα.

Γ. Ομαδική Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (ΟΕ) (30%)
-Ανατίθεται σε ομάδες των δύο φοιτητών
-Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της εργασίας καθορίζονται περί την 8η εβδομάδα.

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕ*0,4 + ΑΕ*0,3 + ΟΕ*0,3) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης A, B και Γ πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στο πρώτο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Καλοβρέκτης Κ., "LabVΙEW για μηχανικούς", Εκδ. Τζιόλα & Υιοί, Έκδοση 3η, 2015, ISBN: 978-960-418-448-4, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 33155982
 2. Καλοβρέκτης Κ., Κατέβας Ν., "Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου", Εκδ. Τζιόλα & Υιοί, Έκδοση 3η, 2018, ISBN: 978-960-418-758-4, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 77106782