Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1946
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Διαχείριση Δεδομένων - Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://www.iee.ihu.gr/~demos/teaching_GR.html
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1601) Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Συντονιστής: Σταμάτης Δημοσθένης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούνται στην ΤΝ, όπως είναι οι μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης, συλλογιστικής και λήψης αποφάσεων. Επίσης σκοπός του μαθήματος να μελετηθούν πεδία εφαρμογών και έρευνας της ΤΝ και τρέχουσες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούνται στην ΤΝ, όπως, ενδεικτικά, είναι οι ευφυείς πράκτορες, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και οι ψηφιακοί βοηθοί. Επιλέον ανάμεσα στους στόχους του μαθήματος είναι να αναλυθεί ο ρόλος της ΤΝ στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και να συζητηθούν οι σημερινές και μελλοντικές επιδράσεις της ΤΝ στην εργασία, την οικονομία και γενικότερα στην κοινωνία. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα:

 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), όπως είναι αυτές της αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής, της εύρεσης λύσεων με αναζήτηση, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και των ευφυών πρακτόρων.
 • Να αναλύουν και να αξιολογούν σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές της Τεχνητής ΤΝ
 • Να προσδιορίζουν προβλήματα για την επίλυση των οποίων μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές της ΤΝ
 • Να μελετούν και να ασκούν εποικοδομητική κριτική σε επιστημονικά κείμενα και κείμενα πολιτικής της ΤΝ
 • Θα μπορούν να αξιολογήσουν το ρόλο των σύγχρονων και μελλοντικών εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στο επιστημονικό και κοινωνικό γίγνεσθαι
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας των υπολογιστών

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Στενή και γενική θεώρηση της ΤΝ
 • Προβλήματα Χώρου Καταστάσεών και Αλγόριθμοι Αναζήτησης Λύσεων
 • Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική
 • Ευφυείς Πράκτορες
 • Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
 • Ψηφιακοί Βοηθοί
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Η επίδραση της ΤΝ στην εργασία και οι ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις
 • Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ΤΝ

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων πράξης).
 • Συνεργατική μάθηση μέσω ομάδων μελέτης/επεξεργασίας σύγχρονων θεμάτων της ΤΝ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Χρήση γλωσσών προγραμματισμού και εξειδικευμένων εργαλείων της ΤΝ
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Μελέτη, συγγραφή και παρουσίαση ατομικής εργασίας30
Μελέτη, συγγραφή και παρουσίαση ομαδικής εργασίας40
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας58
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Αναπτυξη παρουσίαση ατομικής εργασίας (20% της βαθμολογίας)
Αναπτυξη παρουσίαση ομαδικής εργασίας (40% της βαθμολογίας)
Τελική Γραπτή Εξέταση (40% της βαθμολογίας) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
- Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Τεχνητή Νοημοσύνη – Θεωρητική Προσέγγιση της Επίλυσης Προβλημάτων με τη βοήθεια Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης. Κατερίνα Γεωργούλη. Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (κεφάλαια: Εισαγωγή,1,2,3,6,7) https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3381
 2. Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Δεδομένων. Ευστάθιος Κύρκος. Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Ανοικτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα (κεφάλαιο 1) https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1226
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Τεχνικές Λογικού Προγραμματισμού – Η Γλώσσα Prolog. Η. Σακελλαρίου, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Δ. Σταμάτης, Έκδοση Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα https://repository.kallipos.gr/handle/11419/777
 2. Τεχνητή Νοημοσύνη. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας (4η έκδοση), 2020.
 3. Τεχνητή Νοημοσύνη - Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, 2η έκδοση, S. Russel και P. Norvig, Κλειδάριθμος 2004. (Ελληνική μετάφραση Ι. Ρεφανίδης)
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. S. Russell and P. Norvig Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2nd ed., 2003