Τεχνολογία Πολυμέσων

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1975
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1701) Δίκτυα Υπολογιστών, (1505) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής
 • Διδάσκοντες: Βολιώτη Χριστίνα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση των τεχνολογιών, αρχιτεκτονικών και προκλήσεων των Πολυμέσων με έμφαση στη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράφουν και να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των μέσων καθώς τις εφαρμογές και τα συστήματα πολυμέσων.
 • Να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρότυπα και τεχνολογίες που αφορούν τα διάφορα μέσα.
 • Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μέσων όπως του ήχου, της εικόνας, του βίντεο και της αναλογικής/ψηφιακής τηλεόρασης.
 • Να εξηγούν τις βασικές τεχνικές κωδικοποίησης των μέσων.
 • Να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις δικτυακές απαιτήσεις των πολυμέσων καθώς και των τεχνολογιών για μεταγωγή πολυμεσικής πληροφορίας στο διαδίκτυο.
 • Να εξηγούν τα θέματα που σχετίζονται με την ποιότητας υπηρεσίας και ποιότητα εμπειρίας καθώς και με τους μηχανισμούς για μεταγωγή πολυμέσων με εγγυημένη ποιότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη και ομάδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Τα χαρακτηριστικά των μέσων, εφαρμογές και συστήματα πολυμέσων.

– Η φύση και τα χαρακτηριστικά των μέσων (ήχος, εικόνα, βίντεο, αναλογική/ψηφιακή τηλεόραση).

– Θεωρία της πληροφορίας, μέση πληροφορία και εντροπία.

– Αρχές κωδικοποίησης (είδη κωδικοποίησης, κωδικοποίηση εντροπίας).

– Θέματα συγχρονισμού πολυμέσων.

– Δικτυακά πολυμέσα: πολυεκπομπή, πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων (RTP/RTCP/SIP), ροή πολυμέσων, υπηρεσίες καλύτερης προσπάθειας.

– Ποιότητα υπηρεσίας (QoS), έλεγχος ροής και συμφόρησης δικτύων. Ολοκληρωμένες (IntServ) και διαφοροποιημένες (DiffServ) υπηρεσίες.

– Ο ρόλος της κωδικοποίησης, συμπίεσης και των πρωτοκόλλων πραγματικού χρόνου (real-time).

– Εφαρμογές και υπηρεσίες πραγματικού χρόνου με την χρήση διαδικτύου (VoIP, VoD, ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, συμπιεσμένου video).

– Ποιότητα Εμπειρίας (Quality of Experience), αντικειμενική/υποκειμενική εκτίμηση.

– Σύγχρονες τηλεματικές εφαρμογές στην εκπαίδευση, ιατρική και στην διοίκηση.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας70
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας58
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (ΓΕΔΠ) (50%)
- Ανατίθεται σε ομάδες δύο φοιτητών ή κατ’ εξαίρεση ατομικά.
- Απαιτεί διερεύνηση και μελέτη σύγχρονης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, συγγραφή κειμένου 2500-3000 λέξεων και παρουσίαση διάρκειας 20 λεπτών.
- Το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας καθορίζονται περί την 2η εβδομάδα.

Β. Γραπτή τελική εξέταση (ΤΕ) (50%)
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕΔΠ*0,5+ ΤΕ*0,5) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης A και B πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στο πρώτο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Γ. Στυλιαράς, Β. Δήμου και Δ. Ζευγώλης, «Τεχνολογία Πολυμέσων», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2019, ISBN: 978-960-418-364-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86053439.
 2. Γ.Β. Ξυλωμένος και Γ.Κ. Πολύζος, «Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2009, ISBN: 978-960-461-262-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13914.
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Π. Χατζημίσιος, “Δικτυακά Πολυμέσα (Διαδικτυακή Τηλεφωνία - Voice over IP)”, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), 2009.
 2. Σ. Δημητριάδης, Α. Πομπόρτσης και Ε. Τριανταφύλλου, «Τεχνολογία πολυμέσων», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2004, ISBN: 978-960-418-025-7.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Chang Wen Chen, Periklis Chatzimisios, Tasos Dagiuklas and Luigi Atzori, “Quality of Experience (QoE): Current Status and Future Trends”, (in press), Wiley Press, 2014.
 2. J.D.Gibson, ed.. “Multimedia Communications: Directions and Innovations”, Academic Press, 2001.
 3. F.Halsall, “Multimedia Communications”, Addison-Wesley, 2001.
 4. Z.N.Li and M.S. Drew, “Fundamentals of Multimedia”, Prentice Hall, 2004.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. IEEE Transactions on Multimedia
 2. IEEE Internet of Things journal
 3. ΙΕΕΕ Communications Magazine
 4. IEEE Wireless Communications
 5. IEEE Transactions on Communications
 6. IEEE Communications Surveys and Tutorials