Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1941
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://sites.google.com/site/adiseteithe/
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1405) Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού
 • Διδάσκοντες: Ουγιάρογλου Στέφανος, Σιδηρόπουλος Αντώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και εκμάθηση βασικών κα απαραίτητων τεχνολογιών, γλωσσών προγραμματισμού και μεθόδων για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών παγκόσμιου ιστού. Βασικός στόχος είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων & δυναμικών εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού αλλά και του διαδικτύου γενικότερα όπου ένα σημαντικό τους μέρος εκτελείται server-side. Oι φοιτητές θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για την ανάπτυξη προηγμένων Web εφαρμογών είτε μέσω συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (π.χ. Joomla) είτε με τη άμεση χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως PHP, ASP .NET. Επίσης στόχος είναι να γίνει κατανόηση των μεθόδων σχετικά με την ανάπτυξη Web 2.0+ συστημάτων & εφαρμογών καθώς και προηγμένων αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών (API, Service Oriented Architectures). Αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών (client-server) και βασικά συστατικά στοιχεία υποδομής για τις εφαρμογές ιστού (web servers). Θεμελιώδεις έννοιες για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων (state, session, application, request, response). Server Side προγραμματισμός με χρήση γλωσσών 3ης γενιάς (PHP). CMS συστήματα (π.χ. Joomla, Drupal). Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση CMS συστημάτων. Διαχείριση, Βελτιστοποίηση Εφαρμογών. Frameworks για ανάπτυξη Ajax-based συστημάτων ιστού (π.χ. jQuery). Rich Internet Applications. Ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων με τη χρήση .NET (χρήση C#, VB). .NET Framework Class Library που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & συστημάτων. Metadata και η διαχείριση τους στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων. Θέματα Κλιμακοσιμότητας & Απόδοσης (Scalability & Efficiency). Web Services.

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση, κατανόηση αλλά και δυνατότητες εφαρμογής και ανάλυσης σχετικά με:
 • Αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών (client-server) και βασικά συστατικά στοιχεία υποδομής για τις εφαρμογές ιστού (web servers).
 • Θεμελιώδεις έννοιες για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων (state, session, application, request, response).
 • Server Side προγραμματισμός με χρήση γλωσσών 3ης γενιάς (PHP).
 • CMS συστήματα (π.χ. WordPress, Joomla, Drupal).
 • Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση CMS συστημάτων. Διαχείριση, Βελτιστοποίηση Εφαρμογών.
 • Frameworks για ανάπτυξη Ajax-based συστημάτων ιστού (π.χ. jQuery, Mootools). Rich Internet Applications.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων με τη χρήση .NET (χρήση C#, VB).
 • .NET Framework Class Library που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & συστημάτων.
 • Metadata και η διαχείριση τους στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων.
 • Θέματα Κλιμακοσιμότητας & Απόδοσης (Scalability & Efficiency).
 • Την τεχνολογίας των Web Services.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις90
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας30
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας60
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών