Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1405
 • Εξάμηνο: 3ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 1 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://sites.google.com/site/gtiteithe/
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1102) Δομημένος Προγραμματισμός
 • Συντονιστής: Σαλαμπάσης Μιχάλης
 • Διδάσκοντες: Σαλαμπάσης Μιχάλης, Ασδρέ Κατερίνα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές γλώσσες και τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού και στην αποτελεσματική σχεδίαση & ανάπτυξη web εφαρμογών υψηλής διαδραστικότητας και χρηστικότητας. Κυρίως ασχολείται με τις τεχνολογίες & μεθοδολογίες ανάπτυξης client-side (front-ends) προγραμμάτων για το WWW.

Περιεχόμενο

Ιστορικό εξέλιξης, γενιές & εξέλιξη γλωσσών & τεχνολογιών ιστού, αιτίες & ανάγκες εξέλιξης. Ο παγκόσμιος ιστός ως σύστημα, το WWW ως κατανεμημένο σύστημα υπερμέσων. Στοιχεία που αποτελούν το WWW ως σύστημα. Πλατφόρμες Ανάπτυξης Εφαρμογών Ιστού. Οι βασικές γλώσσες του ιστού HTML, XHTML. Cascading Style Sheets. Η γλώσσα Javascript. Javascript functions, non-class, prototype-based object orientation. Document Object Model (πλήρη σε βάθος ανάλυση). Client-Side Scripting με χρήση Javascript. Τεχνικές Αποσφαλμάτωσης για web εφαρμογές (χρήση debuggers-firebug κλπ). Εισαγωγή στην XML (συντακτικό, well-formed, valid σχήματα) χωρίς εκτενή αναφορά στις συνοδευτικές τεχνολογίες της XML. Χρήση XML εγγράφων ως νησίδες δεδομένων. Εισαγωγή στην τεχνολογία AJAX. Εισαγωγή στην τεχνολογία JQuery. Τι είναι η προσβασιμότητα ιστού (web accessibility), μέτρηση και αξιολόγηση προσβασιμότητας ιστοθέσεων.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν: Γνώση των βασικών γλωσσών και τεχνολογιών του WWW όπως HTML & XHTML και DOM, Cascading Style Sheets. Γνώση για αποτελεσματικό WEB design & authoring. Γνώση client-side (front-end) web programming με χρήση DOM + Javascript και γενικότερα οποιαδήποτε σχετικής γλώσσας. Επαρκή εμπειρία με τα βασικά θέματα/προβλήματα προγραμματισμού front-ends σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού και πως αυτά αντιμετωπίζονται. Δυνατότητα δημιουργίας web sites με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Γνώση τεχνολογιών για ανάπτυξη διαδραστικών Web 2.0+ εφαρμογών όπως XML, AJAX, JQuery. Δυνατότητα ανάπτυξης προσβάσιμων ιστοσελίδων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις90
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας30
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας60
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών