Δομημένος Προγραμματισμός

Γενικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα συνιστά μία εισαγωγή στις βασικές αρχές της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού. Επι μέρους στόχους του μαθήματος συνιστούν (α) η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την αλγοριθμική και (β) η εκμάθηση των βασικών αρχών του δομημένου προγραμματισμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προγραμματιστική εμπειρία. Το μάθημα χρησιμοποιεί τις δυνατότητες προγραμματισμού που παρέχει η γλώσσα C, για την υλοποίηση απλών αλγορίθμων και την σταδιακή εκμάθηση των βασικών αρχών του δομημένου προγραμματισμού, μέσω μικρών προγραμμάτων και εργασιών. Αναλυτικότερα το εισαγωγικό αυτό μάθημα : ● Παρέχει στους φοιτητές τις βάσεις των αρχών της αλγοριθμικής και του δομημένου προγραμματισμού. ● Συμβάλλει στην κατανόηση του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών της C. ● Παρέχει προγραμματιστική εμπειρία ικανή για την υλοποίηση απλών αλγορίθμων, αλλά και απλών πρακτικών εφαρμογών. ● Συμβάλλει στην υλοποίηση απλών προγραμμάτων. ● Παρέχει το υπόβαθρο για την περαιτέρω εμβάθυνση στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό του 2ου εξαμήνου, αλλά και την εκμάθηση άλλων γλωσσών προγραμματισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 • Να κατανοεί τις δομές των αλγορίθμων και των προγραμματιστικών προβλημάτων
 • Να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τα δεδομένα ενός προβλήματος
 • Να μαθαίνει και να εφαρμόζει αλγορίθμους και εντολές προγραμματισμού για την επίλυση προβλημάτων
 • Να αξιολογεί και να βγάζει τα αντίστοιχα συμπεράσματα από τις λύσεις των προβλημάτων
 • Να κάνει πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο
 • Να διορθώνει τα λάθη του με το σχολιασμό στις διαλέξεις και το εργαστήριο των συνηθισμένων περιπτώσεων λαθών στις ασκήσεις του μαθήματος
 • Να εξασκηθεί στην κριτική και επαγωγική σκέψη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει το μάθημα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) είναι:

● Εισαγωγή στην Αλγοριθμική, στον Δομημένο Προγραμματισμό και στην  C
● Βασικοί τύποι δεδομένων – Τελεστές – Σταθερές – Μεταβλητές
● Είσοδος – Έξοδος Δεδομένων
● Εντολές επιλογής if, switch
● Εντολές επανάληψης κώδικα : while, do…while, for
● Συναρτήσεις – παράμετροι
● Πίνακες (Arrays) – Μονοδιάστατοι – Δισδιάστατοι
● Αλγόριθμοι Σειριακής – Δυαδικής Αναζήτησης, Ταξινόμησης
● Αναδρομή
● Δείκτες
● Δομές
● Αρχεία

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων), εξάσκηση στο εργαστήριο με λυμένες και άλυτες ασκήσεις.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση της πλατφόρμας moodle.
 • Περαιτέρω υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας
 • μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος.
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (DevC++)
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας26
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας102
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Εξάσκηση στο Εργαστήριο (30%), η οποία περιλαμβάνει :
– Ασκήσεις στο εργαστήριο και άλυτες για πρακτική εξάσκηση
– Τελική εξέταση στο Εργαστηριακό Μέρος του μαθήματος με ασκήσεις σύνταξης κώδικα σε C.

Γραπτή τελική εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος του μαθήματος (70%) που περιλαμβάνει ακήσεις που αφορούν απλούς αλγορίθμους και προβλήματα.
Προαιρετικό διαγώνισμα Προόδου.

Το 30% του τελικού βαθμού στο Εργαστηριακό Μέρος του μαθήματος προστίθεται στο 70% του τελικού βαθμού στο Θεωρητικό Μέρος του μαθήματος, μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής (-τρια ) έχει τις αναγκαίες παρουσίες στο Εργαστήριο και βαθμό τουλάχιστον 5.0.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. "C++, 9η Έκδοση", ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Έκδοση: 9η/2015, ISBN: 978-960-418-499-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50655981
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. (English) Greg Perry, C Programming Absolute Beginner's Guide, Que Publishing; 3 edition (7 Aug. 2013), 978-0789751980