Δορυφορικές Επικοινωνίες

Γενικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στην τεχνολογία των δορυφορικών επικοινωνιών και δορυφορικών συστημάτων και ζεύξεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να αναλύει και να αντιλαμβάνεται τη δομή των διαφόρων δορυφορικών συστημάτων
 • Να περιγράφει τους παράγοντες που καθορίζουν τη μηχανική των δορυφορικών τροχιών και επηρεάζουν την ποιότητα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων
 • Να αναπτύσσει την κατάλληλη μεθοδολογία για τη μελέτη και ανάπτυξη νέων δορυφορικών ζεύξεων για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 • Να συγκρίνει τις επιδόσεις διαφόρων δορυφορικών συστημάτων και να επιλέγει το βέλτιστο δορυφορικό σχηματισμό για συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.
 • Να κατανοεί τους βασικούς νόμους και αρχές της μηχανικής και της διάδοσης των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών σημάτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη δορυφορικών δικτύων και συστημάτων
 • Να αναγνωρίζει τη διεθνή ορολογία και πρότυπα των αρμόδιων διεθνών οργανισμών που αναφέρονται στο χώρο της τεχνολογίας δορυφορικών συστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις δορυφορικές επικοινωνίες, ιστορική εξέλιξη, πρότυπα και Οργανισμοί Δορυφορικών Συστημάτων.
Μηχανική των δορυφορικών τροχιών, γεωστατική τροχιά.
Δομή και αρχιτεκτονική δορυφόρων, επίγειος δορυφορικός σταθμός (δομή-αρχιτεκτονική).
Διάδοση δορυφορικού σήματος, ανάλυση και σχεδίαση δορυφορικών ζεύξεων.
Τοπολογίες και αρχιτεκτονικές δορυφορικών δικτύων, δορυφορικά συστήματα DVB και DTH, δίκτυα VSAT, συστήματα κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης-GPS.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις40
Εργαστηριακές ασκήσεις12
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας104
Προετοιμασία για τις εργαστηριακές ασκήσεις24
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
- Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων
Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εκπονήσει επιτυχώς τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Δ. Βουγιούκας «Δορυφορικές Επικοινωνίες», ISBN: 978-960-603-284-4, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και βοηθήματα «Κάλλιπος», www.kallipos.gr
 2. Pratt Timothy,Bostian Charles, W. Allnutt "Δορυφορικές Επικοινωνίες", Εκδ. Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ, 2009,
 3. ISBN: 978-960-7182-23-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9742
 4. Maral Gerard., Bousquet Michel, "Δορυφορικές Επικοινωνίες", 5η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, 2012,
 5. ISBN: 978-960-418-383-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548728
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Μ. O. Kolawole, “Satellite Communications Engineering”, Marcel Dekker Inc. 2002, ISBN 0-8247-0777-X
 2. D. Roddy, “Satellite Communications”, 3rd ed. McGraw-Hill Telecom Engineering, 2001, ISBN 0-07-137176-1.
 3. B.Elbert, “The Satellite Communication Application Handbook”, 2nd ed. Artech House Inc. 2004, ISBN: 1-58053-490-2