Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 2

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1973
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1872) Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1
 • Διδάσκοντες: Σαρηγιαννίδης Αντώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών δικτύων μεσαίας κλίμακας. Το μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα δικτύων Ι και βασίζεται στις γνώσεις που παρέχονται σε αυτό. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοήσει λεπτομερώς τη λειτουργία σύνθετων πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύωσης αλλά παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πολύωρη εμπειρία χρήσης και διαχείρισης δικτυακών συσκευών (2ου και 3ου επιπέδου), να υλοποιήσει πολύπλοκα σενάρια δικτύωσης και να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων που θα συναντήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες. Μετά το πέρας του εργαστηριακού και θεωρητικού μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες στα εξής θέματα: - Πρωτόκολλα VTP και DTP σε ένα switched δίκτυο - Πρωτόκολλο STP - Δυναμικά πρωτόκολλα δρομολόγησης (link state - distance vector) - Πρωτόκολλα EIGRP και OSPF - Τεχνολογίες και ασφάλεια δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) - Λίστες ελέγχου πρόσβασης (Control Access Lists) - Τεχνολογίες cloud και vpn Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τη λειτουργία των πρωτοκόλλων VTP και DTP
 • Να γνωρίζουν και εκτιμούν την ανάγκη χρήσης του πρωτοκόλλου STP καθώς και τη λειτουργία του
 • Να αναλύουν και να κατηγοριοποιούν τα πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα EIGRP, OSPF και eBGP
 • Να γνωρίζουν τις τεχνολογίες των δικτύων ευρείας περιοχής
 • Να αναλύουν και να εκτιμούν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα των τεχνολογιών cloud και vpn
 • Να κατανοούν και να υλοποιούν προχωρημένες ρυθμίσεις ασφάλειας στο 3ο και 4ο επίπεδο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στην πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρακτική εξάσκηση στις εργαστηριακές ασκήσεις και στα διάφορα σενάρια υλοποίησης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία κατά την επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων
 • Συνεργασία κατά την εκπόνηση των ασκήσεων της ημέρας
 • Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής: Οι φοιτητές έχουν ενεργητική συμμετοχή και στις εργασίες των συμφοιτητών τους αφού τις κρίνουν και τις αξιολογούν
 • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας αφού καλούνται να προτείνουν λύσεις σε σενάρια χρήσης που τίθενται
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις αφού καλούνται να προσαρμόσουν την γνώση και τις δεξιότητες τους σε νέα σενάρια προς υλοποίηση

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία
 • Συζήτηση για τα προς εξέταση θέματα
 • Επίλυση προβλημάτων στα πρακτικά σενάρια που τίθεται προς λύση ή/και υλοποίηση
 • Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιούνται οι εξής εκπαιδευτικές τεχνικές:
 • - Εισήγηση: η εισήγηση χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ενός ζητήματος, ανάπτυξη μιας μεθόδου, περιγραφή λειτουργίας, εξαγωγή συμπερασμάτων, ανακεφαλαίωση και παρουσίαση οδηγιών.
 • - Καταιγισμός Ιδεών: η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήματος ή μιας κεντρικής έννοιας μέσω της παρακίνησης των φοιτητών να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που προκύπτουν από ένα δοθέν σενάριο χρήσης (troubleshooting).
 • - Άσκηση: η τεχνική της άσκησης εφαρμόζεται στο πλαίσιο κάθε διδακτικής ενότητας και έχει στόχο να οδηγήσει τους φοιτητές σε πράξη, που την ακολουθεί ανάλυση της αποκτηθείσας εμπειρίας, άντληση γενικών αρχών και διασύνδεση με τη θεωρία.
 • - Μελέτη Περίπτωσης: παρουσιάζεται στους φοιτητές ένα υποθετικό σενάριο με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος ένα συγκεκριμένο θέμα και να διερευνηθούν οι λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται.
 • - Προσομοίωση: χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του εργαστηρίου μέσω ειδικών προγραμμάτων προσομοίωσης με σκοπό την άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται κυρίως με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας (netacad.com) η οποία προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση. Η πλατφόρμα προσφέρει τη θεωρητική γνώση με τη μορφή διαφανειών και χρήση πολυμέσων. Επίσης, προσφέρει τόσο online όσο και offline πρακτικά σενάρια χρήσης για την πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης.
 • Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει λογισμικά προσομοίωσης για το σχεδιασμό και υλοποίηση των τεχνολογιών και πρωτοκόλλων αλλά και για την επίλυση προβλημάτων στη λειτουργία τους.
 • Χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε γίνεται και στην επικοινωνία με τους φοιτητές αφού χρησιμοποιούνται το email, η ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle και το εργαλείο επικοινωνίας - συζήτησης που προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα του μαθήματος (netacad.com).
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτι26
Εξάσκηση στο εργαστήριο52
Αυτοτελής μελέτη72
Επικοινωνία/Συνεργασία4
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει την αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος ανά εβδομαδιαία βάση και την τελική γραπτή εξέταση.
- Αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος (40% του συνολικού βαθμού)
Με δεδομένο ότι η ύλη του μαθήματος αποτελείται από 2 αυτοτελής ενότητες, όπου κάθε ενότητα αποτελείται από 9 κεφάλαια, η αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει μια εβδομαδιαία εξέταση των κεφαλαίων που έχουν διδαχθεί, αλλά και μια εξέταση στο τέλος κάθε ενότητας ύλης. Η εξέταση γίνεται μέσω της δικτυακής πλατφόρμας netacad.com. Η μορφή της εξέτασης περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πρακτικές ασκήσεις, επίλυση προβλημάτων (troubleshooting) και υλοποίηση πρωτοκόλλων και τεχνολογιών σε σενάρια χρήσης. Η γλώσσα εξέτασης είναι η Αγγλική.

- Γραπτή τελική εξέταση (60% του συνολικού βαθμού)
Περιλαμβάνει την εξέταση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους του μαθήματος και περιλαμβάνει
σύντομες ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις. Η γλώσσα εξέτασης είναι η Ελληνική/Αγγλική.
Το άνω σχήμα αξιολόγησης του μαθήματος γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές (α) μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, (β) μέσω των σελίδων του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, και (γ) με ανακοινώσεις στη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων και συναντήσεων στο εργαστήριο κατά την έναρξη του κάθε ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Wendell Odom, "Δίκτυα Υπολογιστών: Το Πρώτο Βήμα ", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, ISBN: 960-209-940-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13653
 2. Steve McQuerry, "CCNA Αυτοδιδασκαλία : CCNA Αυτοδιδασκαλία : Διασύνδεση Συσκευών Δικτύου Cisco (ICND)", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, ISBN: 960-209-914-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13529
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Συλλογικό έργο , Doherty Jim , Anderson Neil , Della Maggiora Paul, "Ο οδηγός της Cisco για τη δικτύωση", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, 960-209-914-3, 2010, 9789604613960
 2. Steve McQuerry, "CCNA Αυτοδιδασκαλία : CCNA Αυτοδιδασκαλία : Διασύνδεση Συσκευών Δικτύου Cisco (ICND)", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, 960-209-914-3
 3. Tanenbaum Andrew S. , Wetherall David J., "Δίκτυα Υπολογιστών", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012, 9789604614479
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Cisco Networking Academy, Allan Johnson, "Connecting Networks v6 Labs & Study Guide", Cisco Press, 2017, 1-58713-429-2
 2. Cisco Networking Academy, "Scaling Networks v6 Companion Guide", Cisco Press, 2017, 1-58713-434-9
 3. Wendell Odom, Sean Wilkins, "CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Pearson uCertify Course, Network Simulator, and Textbook Academic Edition Bundle", Cisco Press, 2017, 1-58720-668-4
 4. Ramon Nastase, "Cisco CCNA Command Guide (Volume 2)", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018, 1721913246 9781721913244
 5. Wendell Odom, Sean Wilkins, "CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide and Network Simulator Library", Cisco Press, 2017, 1-58720-610-2
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. Jayaprakash, R., & Saroja, K. (2015). RIP, OSPF, eigrp routing protocols. International Journal of Research in Computer Applications and Robotics, 3(7), 72-79.
 2. Sirika, S., & Mahajan, S. (2016). Survey on dynamic routing protocols. International Journal of Engineering Research & Technology, 5(1), 10-14.
 3. Savage, D., Ng, J., Moore, S., Slice, D., Paluch, P., & White, R. (2016). Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) (No. RFC 7868).
 4. Rathi, B., & Singh, E. F. (2015). Performance Analysis of Distance Vector and Link State Routing Protocols. International Journal of Computer Science Trends and Technology (IJCST), 3(4), 23-32.
 5. Archana, C. (2015). Analysis of RIPv2, OSPF, EIGRP Configuration on router Using CISCO Packet tracer. International journal of Engineering science and innovative technology (IJESIT) volume, 4.
 6. Rathi, B., & Singh, E. F. (2015). Performance Analysis of Distance Vector and Link State Routing Protocols. International Journal of Computer Science Trends and Technology (IJCST), 3(4), 23-32.