Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 2

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1973
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 2 ώρες/εβδομάδα
 • Διδασκαλία Εργαστηρίου: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Προτεινόμενα προαπαιτούμενα μαθήματα: (1872) Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1
 • Συντονιστής: Βίτσας Βασίλης
 • Διδάσκοντες: Σαρηγιαννίδης Αντώνης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών δικτύων μεσαίας κλίμακας. Το μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοήσει λεπτομερώς τη λειτουργία σύνθετων πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύωσης αλλά παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πολύωρη εμπειρία χρήσης και διαχείρισης δικτυακών συσκευών (2ου και 3ου επιπέδου), να υλοποιήσει πολύπλοκα σενάρια δικτύωσης και να αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων που θα συναντήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τη λειτουργία των πρωτοκόλλων VTP και DTP
 • Να γνωρίζουν και εκτιμούν την ανάγκη χρήσης του πρωτοκόλλου STP καθώς και τη λειτουργία του
 • Να αναλύουν και να κατηγοριοποιούν τα πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης
 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα EIGRP, OSPF και eBGP
 • Να γνωρίζουν τις τεχνολογίες των δικτύων ευρείας περιοχής
 • Να αναλύουν και να εκτιμούν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα των τεχνολογιών cloud και vpn
 • Να κατανοούν και να υλοποιούν προχωρημένες ρυθμίσεις ασφάλειας στο 3ο και 4ο επίπεδο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στην πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρακτική εξάσκηση στις εργαστηριακές ασκήσεις και στα διάφορα σενάρια υλοποίησης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία κατά την επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων
 • Συνεργασία κατά την εκπόνηση των ασκήσεων της ημέρας
 • Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις αφού καλούνται να προσαρμόσουν την γνώση και τις δεξιότητες τους σε νέα σενάρια προς υλοποίηση

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Πρωτόκολλα VTP και DTP σε ένα switched δίκτυο
– Πρωτόκολλο STP
– Δυναμικά πρωτόκολλα δρομολόγησης (link state – distance vector)
– Πρωτόκολλα EIGRP και OSPF
– Τεχνολογίες και ασφάλεια δικτύων ευρείας περιοχής (WAN)
– Λίστες ελέγχου πρόσβασης (Control Access Lists)
– Τεχνολογίες cloud και vpn

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία
 • Συζήτηση για τα προς εξέταση θέματα
 • Επίλυση προβλημάτων στα πρακτικά σενάρια
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση της της διαδικτυακής πλατφόρμας netacad.com
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (Moodle)
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις26
Πρακτική εξάσκηση στο σπίτι26
Εξάσκηση στο εργαστήριο52
Αυτοτελής μελέτη72
Επικοινωνία/Συνεργασία4
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει την αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος ανά εβδομαδιαία βάση και την τελική γραπτή εξέταση.

- Αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος (40% του συνολικού βαθμού)
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της δικτυακής πλατφόρμας netacad.com. Η μορφή της εξέτασης περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πρακτικές ασκήσεις, επίλυση προβλημάτων (troubleshooting) και υλοποίηση πρωτοκόλλων και τεχνολογιών σε σενάρια χρήσης. Η γλώσσα εξέτασης είναι η Αγγλική.

- Γραπτή τελική εξέταση (60% του συνολικού βαθμού)
Περιλαμβάνει την εξέταση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους του μαθήματος και περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις. Η γλώσσα εξέτασης είναι η Ελληνική/Αγγλική.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στο πρώτο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Wendell Odom, "Δίκτυα Υπολογιστών: Το Πρώτο Βήμα ", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, ISBN: 960-209-940-2, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13653
 2. Steve McQuerry, "CCNA Αυτοδιδασκαλία : CCNA Αυτοδιδασκαλία : Διασύνδεση Συσκευών Δικτύου Cisco (ICND)", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, ISBN: 960-209-914-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13529
Συμπληρωματική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Συλλογικό έργο , Doherty Jim , Anderson Neil , Della Maggiora Paul, "Ο οδηγός της Cisco για τη δικτύωση", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, 960-209-914-3, 2010, 9789604613960
 2. Steve McQuerry, "CCNA Αυτοδιδασκαλία : CCNA Αυτοδιδασκαλία : Διασύνδεση Συσκευών Δικτύου Cisco (ICND)", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, 960-209-914-3
 3. Tanenbaum Andrew S. , Wetherall David J., "Δίκτυα Υπολογιστών", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012, 9789604614479
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Cisco Networking Academy, Allan Johnson, "Connecting Networks v6 Labs & Study Guide", Cisco Press, 2017, 1-58713-429-2
 2. Cisco Networking Academy, "Scaling Networks v6 Companion Guide", Cisco Press, 2017, 1-58713-434-9
 3. Wendell Odom, Sean Wilkins, "CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Pearson uCertify Course, Network Simulator, and Textbook Academic Edition Bundle", Cisco Press, 2017, 1-58720-668-4
 4. Ramon Nastase, "Cisco CCNA Command Guide (Volume 2)", CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018, 1721913246 9781721913244
 5. Wendell Odom, Sean Wilkins, "CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide and Network Simulator Library", Cisco Press, 2017, 1-58720-610-2
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. Jayaprakash, R., & Saroja, K. (2015). RIP, OSPF, eigrp routing protocols. International Journal of Research in Computer Applications and Robotics, 3(7), 72-79.
 2. Sirika, S., & Mahajan, S. (2016). Survey on dynamic routing protocols. International Journal of Engineering Research & Technology, 5(1), 10-14.
 3. Savage, D., Ng, J., Moore, S., Slice, D., Paluch, P., & White, R. (2016). Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) (No. RFC 7868).
 4. Rathi, B., & Singh, E. F. (2015). Performance Analysis of Distance Vector and Link State Routing Protocols. International Journal of Computer Science Trends and Technology (IJCST), 3(4), 23-32.
 5. Archana, C. (2015). Analysis of RIPv2, OSPF, EIGRP Configuration on router Using CISCO Packet tracer. International journal of Engineering science and innovative technology (IJESIT) volume, 4.
 6. Rathi, B., & Singh, E. F. (2015). Performance Analysis of Distance Vector and Link State Routing Protocols. International Journal of Computer Science Trends and Technology (IJCST), 3(4), 23-32.