Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1103
 • Εξάμηνο: 1ο
 • Τύπος Μαθήματος: Γενικής Υποδομής (ΓΥ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Διδάσκοντες: Ηλιούδης Χρήστος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης των υπολογιστών ως μια απαραίτητη εισαγωγή στα γνωστικά αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και να συσχετίσουν τα θεμέλια με τις προοπτικές της επιστήμης

 • Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά αναπαράστασης δεδομένων 
 • Να περιγραφει τα στοιχεια της ψηφιακής λογικής και της οργάνωσης Υπολογιστών
 • Να κατανοεί τις αρχές δικτύων και διαιδκτυακών υπηρεσιών
 • Να γνωρίζει τις θεμελιώδεις αρχές της αλγοριθμικής και την εξελιξη των γλωσσών προγραμματισμού
 • Να κατανοεί τις αρχες λειτουργικών συστημάτων
 • Να περιγράφει την οργάνωση δεδομένων και να συγκρίνει τα σχετικά μοντέλα και να γνωρίσει τη συνεισφορά της τεχνικής νοημοσύνης και της ασφάλειας πληροφοριών
 • Να έρθει σε επαφή με τις μελλοντικές εξελίξεις της επιστήμης των Υπολογιστών και τους περιορισμούς
Γενικές Ικανότητες
 • Οι ικανότητες που αναμένεται να αναπτύξει ο φοιτητής διακρίνονται:
 • - Στην αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών
 • - Στην ομαδική εργασία

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτονται συνθέτουν το puzzle της επιστήμης Η/Υ:

 • των βασικών γνώσεων σχετικών με την εσωτερική παράσταση των δεδομένων  και τα αριθμητικά συστήματα
 • των βασικών στοιχείων της ψηφιακής λογικής
 • της αρχιτεκτονικής Von Newman και της οργάνωσης του υπολογιστή
 • Λειτουργικά συστήματα
 • τις γλώσσες προγραμματισμού και τα προγράμματα εφαρμογών
 • Θεμελιώδεις αρχές Δικτύων και δικτυακών εφαρμογών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ειδικά Θέματα επιστήμης Υπολογιστών :Τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια πληροφοαριακών συστημάτων

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Περιλαμβάνει Θεωρητική διδασκαλία καθως και παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρησιμοποιείται ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης καθως και επικοινωνίας με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας60
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας68
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση, στην πρόοδο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, καθώς και στην τελική εργασία.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Εισαγωγή στην επιστημη των Υπολογιστών, ευδοξος 50656335, Behrouz Forouzan, κλειδάριθμος
 2. Εισαγωγή στην επιστημη των Υπολογιστών, ευδοξος 50656007, Μποζάνης, Τζιόλας