Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1301
 • Εξάμηνο: 3ο
 • Τύπος Μαθήματος: Γενικής Υποδομής (ΓΥ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Συντονιστής: Τζέκης Παναγιώτης
 • Διδάσκοντες: Τζέκης Παναγιώτης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της πιθανότητας, εννοιών που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και στοιχεία της Στατιστικής.

 • Κατανοεί τα στοχαστικά μοντέλα που προκύπτουν από τα προβλήματα της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών.
 • Περιγράφει τα στοχαστικά μοντέλα που προκύπτουν από τα προβλήματα της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών.
 • Αναγνωρίζει και να διακρίνει τις μεθόδους και των στοχαστικών μοντέλων.
 • Εξηγεί και να εκτιμά τις λύσεις που προκύπτουν από τα στοχαστικά μοντέλα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συνδυαστική Ανάλυση, Πιθανότητα, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Θεώρημα του Bayes, Περιγραφική
Στατιστική, Τυχαία Μεταβλητή-Πληθυσμός-Δείγμα, Συναρτήσεις Κατανομής Πιθανοτήτων,
Συναρτήσεις Πυκνότητας Πιθανότητας, Συνεχείς κατανομές (Κανονική, Student), Διακριτές
κατανομές (Διωνυμική, Poisson), Διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων, Γραμμική
παλινδρόμηση.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Ηλεκτρονικές σημειώσεις, ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας128
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση του εξαμήνου.
Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στην πρώτη διάλεξη θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Βιβλίο [68369882]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 2. Βιβλίο [22768741]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΨΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
 3. Βιβλίο [68402428]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Γεώργιος Δρόσος
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. Journal of Statistics Education