Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό

Γενικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση των αρχιτεκτονικών και προκλήσεων της Δικτύωσης Καθορισμένη από Λογισμικό (Software Defined Networking - SDN). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικτύων καθοριζόμενων από λογισμικό
 • Να εξηγούν τον διαχωρισμό των control και data plane
 • Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου Openflow
 • Να διακρίνουν και να εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των Data centers
 • Να εξηγούν και να εκτιμούν τη δημιουργία SDN frameworks
 • Να εξετάζουν να σχεδιάζουν μελέτες περιπτώσεων (case studies) SDN
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

– Εισαγωγή στα δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό

– Διαχωρισμός control και data plane

– Το πρωτόκολλο Openflow

– SDN controllers

– Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των Data centers

– Network Function Virtualization

– Μελέτη και δημιουργία SDN frameworks

– Μελέτη περιπτώσεων SDN

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
 • Εργαστηριακή εκπαίδευση και ασκήσεις πράξης σε μικρές ομάδες φοιτητών.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση λογισμικού παρουσιάσεων διαφανειών.
 • Χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (moodle).
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας60
Εργαστηριακές ασκήσεις10
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας58
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (ΓΕΔΠ) (50%)
- Ανατίθεται σε ομάδες δύο φοιτητών ή κατ’ εξαίρεση ατομικά.
- Απαιτεί διερεύνηση και μελέτη σύγχρονης και αξιόπιστης βιβλιογραφίας, συγγραφή κειμένου 2500-3000 λέξεων και παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών.
- Το αντικείμενο, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας καθορίζονται περί την 2η εβδομάδα.

Β. Γραπτή τελική εξέταση (ΤΕ) (50%)
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού λάθους
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης

Για την απονομή των πιστωτικών μονάδων ο συνολικός βαθμός του μαθήματος (ΓΕΔΠ*0,5+ ΤΕ*0,5) πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, ο ανεξάρτητος βαθμός σε κάθε μια από τις μεθόδους αξιολόγησης A και B πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στο πρώτο μάθημα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis and C. Dobre, “Advances in Mobile Cloud Computing and Big Data in the 5G Era”, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, HEAL-Link Springer ebooks, 2017, ISBN: 978-331-945-145-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 75481312.
 2. Χ. Δουληγέρης, «Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Πρωτόκολλα», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2013, ISBN: 978-960-6759-91-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33287934.
 3. Γ. Καραγιαννίδης και Κ. Παππή, «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», 4η έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2017, ISBN: 978-960-418-675-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369851.
Συμπληρωματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 1. Thomas D. Nadeau and Ken Gray, “SDN: Software Defined Networks Paperback”, O'Reilly Me-dia, ISBN: 978-1449342302, 2013.
 2. Vivek Tiwari, “SDN and OpenFlow for beginners with hands on labs”, Amazon Digital Services, 2013.
 3. Siamak Azodolmolky, “Software Defined Networking with OpenFlow”, Packt Publishing,ISBN: 978-1849698726, 2013.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
 1. (English) IEEE Internet of Things journal
 2. IEEE Internet of Things Magazine
 3. ΙΕΕΕ Communications Magazine
 4. IEEE Communications Standards Magazine
 5. IEEE Wireless Communications Magazine
 6. Elsevier Internet of Things
 7. IEEE Transactions on Communications
 8. IEEE Transactions on Wireless Communications
 9. IEEE Communications Surveys and Tutorials