Διπλωματική Εργασία

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1999
 • Εξάμηνο: 10ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής - Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΕΠ-ΑΔ)
 • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (ΥΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 30
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) είναι να παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που έχει αποκτήσει σε μια θεματική περιοχή και να τον βοηθήσει να αναπτύξει συνθετική ικανότητα. Τα θέματα των Δ.Ε. έχουν μελετητικό, ερευνητικό, αναπτυξιακό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Πηγές άντλησης των θεμάτων είναι οι τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή και στη βιομηχανία κ.ά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Δ.Ε., ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να επιλέγει τη μεθοδολογία επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.
 • Να συνδυάζει μεθόδους και γνώσεις ώστε να υλοποιεί έργα.
 • Να αξιολογεί συστήματα και έργα.
 • Να παρέχει υπηρεσίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

H διπλωματική εργασία (Δ.Ε.) εκπονείται από τους φοιτητές του Τμήματος, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ, κατά τη διάρκεια του δέκατου εξαμήνου σπουδών. Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της Δ.Ε. είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και η μέγιστη δύο έτη από την ημερομηνία της ανάθεσης.  Μετά την παρέλευση της διετίας η Δ.Ε. ακυρώνεται αυτόματα και ο φοιτητής υποχρεούται να αναλάβει νέο θέμα Δ.Ε., επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία της ανάληψης από την αρχή. Οι αναθέσεις των Δ.Ε. γίνονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Κοινό θέμα Δ.Ε. μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή. Δικαίωμα ανάληψης και εκπόνησης θέματος Δ.Ε. έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 210 πιστωτικές μονάδες. Η αξιολόγηση των Δ.Ε. γίνεται τρεις φορές το έτος, μετά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Σεπτεμβρίου και πριν την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

Με σκοπό την ανάδειξη της αριστείας, οι φοιτητές των οποίων η Δ.Ε. έχει λάβει ολική βαθμολογία μεγαλύτερη από 9.00, σε μια από τις τρεις εξεταστικές περιόδους, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους κατόπιν επιλογής στην ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των βέλτιστων Δ.Ε. του Νοεμβρίου.

Η Δ.Ε. είναι μία εκτενής εργασία και πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε (α) περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, (β) ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η εργασία και παρουσιάζονται τα συναφή επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, (γ) αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, (δ) αποτελέσματα που να πιστοποιούν την ορθότητα της αντιμετώπισης του θέματος και να καταδεικνύουν τη χρησιμότητά του, (ε) συμπεράσματα, (στ) βιβλιογραφία-αναφορές και (ζ) παραρτήματα (παράθεση πηγαίου λογισμικού, φύλλα δεδομένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κ.α.). Τα προαναφερθέντα στοιχεία (α)-(στ) είναι απαραίτητα, ενώ το (ζ) προαιρετικό.

Ο κανονισμός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, καθώς και τα σχετικά πρότυπα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Εκπόνηση σύνθετης και ολοκληρωμένης εργασίας900
Σύνολο 900
Αξιολόγηση φοιτητών

Οι Δ.Ε. παρουσιάζονται δημόσια, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης Δ.Ε.  Η μέγιστη διάρκεια κάθε παρουσίασης είναι 20 λεπτά, ενώ ακολουθούν ερωτήσεις από την επιτροπή εξέτασης με διάρκεια 10 λεπτών. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί ανεξάρτητα τη Δ.Ε. και ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών από τα τρία μέλη της επιτροπής, με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.

Ορίζονται τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης: Ανάλυση/Μεθοδολογία (0-10)x0.3, Εκπλήρωση στόχων (0-10)x0.3, Ποιότητα κειμένου (0-10)x0.2, Παρουσίαση (0-10)x0.2.