Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1948
 • Εξάμηνο: 9ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://sites.google.com/site/it4701teithegr/
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Διδάσκοντες: Σαλαμπάσης Μιχάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος γνωρίζουν και εξασκούνται σε όλα τα βήματα ανάπτυξης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής-πληροφοριακού συστήματος: σχεδιασμός, υλοποίηση, αποσφαλμάτωση, τεκμηρίωση ανάπτυξης και συντήρηση. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αναπτύξει (συμμετέχοντας και σε ομάδες εργασίας) μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Το μάθημα ως βασικούς στόχους έχει: Την εφαρμογή στην πράξη τεχνικών ανάπτυξης αντικειμενοστραφή κώδικα και εφαρμογών λογισμικού βασισμένο σε εξωτερικές βιβλιοθήκες και συστατικά στοιχεία (components). Την κατανόηση σε βάθος της πλατφόρμας .ΝΕΤ, των κυριότερων βιβλιοθηκών που τη συνοδεύουν, και τον τρόπο ανάπτυξης διαφόρων εφαρμογών. Την εφαρμογή στην πράξη μεθόδων ανάπτυξης συνεργατικού κώδικα με χρήση διαφόρων συστημάτων και μεθόδων versioning control.

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση, κατανόηση αλλά και δυνατότητες εφαρμογής και ανάλυσης σχετικά με:
 • Αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών (client-server) και βασικά συστατικά στοιχεία υποδομής για τις εφαρμογές ιστού (web servers).
 • Θεμελιώδεις έννοιες για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων (state, session, application, request, response).
 • Server Side προγραμματισμός με χρήση γλωσσών 3ης γενιάς (PHP).
 • CMS συστήματα (π.χ. WordPress, Joomla, Drupal).
 • Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση CMS συστημάτων. Διαχείριση, Βελτιστοποίηση Εφαρμογών.
 • Frameworks για ανάπτυξη Ajax-based συστημάτων ιστού (π.χ. jQuery, Mootools). Rich Internet Applications.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων με τη χρήση .NET (χρήση C#, VB).
 • .NET Framework Class Library που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & συστημάτων.
 • Metadata και η διαχείριση τους στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων.
 • Θέματα Κλιμακοσιμότητας & Απόδοσης (Scalability & Efficiency).
 • Την τεχνολογίας των Web Services.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις60
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας60
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας60
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών