(Ελληνικά) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια.


Attachments: