Avdelidis Konstantinos
Alexoudi Theoni
Vassios Vasileios
Volioti Christina
Georgoudas Ioakeim
cellular automata, large-scale systems, electronic system design, intelligent systems
Delimaras Vasileios
Dimitriadis Panagiotis
Panagiotis Diamantoulakis
Kaplanoglou Pantelis
Machine Learning
Vasilis Miliotis
Bargouli Marisa
Papadopoulou Maria
Sarigiannidis Antonis
Tektonidis Dimitrios
Web Applications and Systems, Software Engineering, Cloud Based Systems, Enterprise Application Integration